Pomiń menu | Przejdź do menu | Informacje o dostępności | Mapa serwisu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII
www.geodezja.mazovia.pl

Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

e-URZĄD - CYFROWE WOJEWÓDZTWO

Logotyp MSIP Stylizowane litery MSiP i hasło Mamy oko na Mazowsze

Serwis mapowy Mazowsza

Jeśli chcesz zobrazować
na interaktywnej mapie
określone zjawisko przestrzenne

Logotyp Mazowieckiego Portalu Usług Elektronicznych stylizowane litery WM

Portal Usług Elektronicznych

Jeśli nie chcesz tracić czasu
i stać w kolejce załatwiając
urzędowe sprawy

Logotyp projektu ASI Profil kobiety wpatrzonej w obraz monitora i litery ASI

Projekt ASI

Jeśli chcesz się dowiedzieć
dlaczego i w jaki sposób
to robimy

GEODEZJA - AKTUALNOŚCI Z MAZOWSZA

25.05.2017 r. | Autor:  OD/Administrator

Mazowsze w Zarządzie Stowarzyszenia NEREUS

19 maja 2017 r. w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia NEREUS (Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne), na którym miedzy innymi odbyły się wybory nowego składu Zarządu Stowarzyszenia.
Z przyjemnością informujemy, że Pan Krzysztof Mączewski - Geodeta Województwa Mazowieckiego i Dyrektor Departamentu Geodezji
i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, delegat Zarządu Województwa Mazowieckiego został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia NEREUS.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia NEREUS na walnym zgromadzeniu w Brukseli

Szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia NEREUS

Strona www Stowarzyszenia NEREUS

 

24.05.2017 r. | Autor: WODGIK/WN

Nowe arkusze map topograficznych w skali 1:10 000

Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało przyjętych 19 nowych arkuszy mapy topograficznej standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 o aktualności topograficznej 2016 r., opracowane na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k. Mapy zostały opracowane dla części obszarów powiatów: nowodworskiego, warszawskiego zachodniego, radomskiego i lipskiego.

Fragment arkusza mapy topograficznej w skali 1:10000 - miejscowość Truskaw

Wykaz nowych arkuszy:

Mapy udostępniane są:

Aby zakupić mapy z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne jest złożenie wniosku o udostępnienie.

Mapy z obszaru województwa mazowieckiego

 

17.05.2017 r. | Autor: OD/Administrator

Mazowsze na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia NEREUS

Technologie kosmiczne zaczynają odgrywać kluczową rolę w gospodarce, zwiększaniu jej konkurencyjności i innowacyjności oraz wspieraniu zrównoważonego rozwoju zarówno w skali Unii Europejskiej jak i w ujęciu globalnym. Dynamiczny rozwój zastosowań otwiera nowe możliwości o kluczowym znaczeniu dla handlu światowego, przynosząc duże korzyści gospodarcze i społeczne.

Regionalne władze samorządowe mogą w sposób znaczący przyczynić się do rozwoju polityki kosmicznej do tworzeniu nowych usług
z korzyścią dla obywateli i eksploatacji nowych rozwijających się rynków, a w szczególności dla ich możliwości zapewnienia aktywnego uczestnictwa różnych podmiotów gospodarczych i społecznych w ramach swojego terytorium. W nawiązaniu do trendów kreowanych
w ramach Unii Europejskiej, a w szczególności wspieranych przez Europejską Agencję Kosmiczną w 2006 r. w ramach Komitetu Regionów zawiązała się inicjatywa między Regionami Unii Europejskiej utworzenia zorganizowanej międzyregionalnej struktury wspierającej wykorzystanie technologii kosmicznych.

Na mocy decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego włączyli się w prace zmierzające do przygotowania formuły organizacyjnej, którą określono mianem Sieci Regionów Europejskich Wykorzystującej Technologie Kosmiczne. W działania te włączyły się 32 regiony z różnych Państw Członkowskich. W wyniku prac zawiązanej Grupy Podstawowej i 4 Grup Roboczych doszło do ustalenia formuły organizacyjnej, celów i zadań oraz struktury zarządzającej. Uzgodniono, że najefektywniejszym rozwiązaniem będzie zawiązanie międzynarodowego stowarzyszenia o charakterze non-profit zgodnie z prawodawstwem belgijskim pod nazwą Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies) z siedzibą w Brukseli.

19 maja 2017 r. w Brukseli odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia NEREUS, na którym mają się odbyć wybory nowego składu Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016. Pan Krzysztof Mączewski - Geodeta Województwa Mazowieckiego i Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie otrzymał upoważnienie Zarządu Województwa Mazowieckiego do reprezentowania Województwa Mazowieckiego na Walnym Zgromadzeniu oraz rekomendacje na kandydata do składu Zarządu Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia NEREUS

Strona www Stowarzyszenia NEREUS

 

22.04.2017 r. | Autor: KRP/AP

Cyfryzacja pzgik - otwarcie ofert

21 kwietnia 2017 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", realizowanym w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)" - Tura I. Postępowanie dotyczy 18 powiatów województwa mazowieckiego. 23 Wykonawców złożyło swoje oferty. Dla powiatu płockiego nie wypłynęła żadna.

Szczegółowa dokumentacja postepowania przetargowego

 

20.04.2017 | Autor: OD/Administrator

Seminarium Infrastruktura Informacji Przestrzennej w samorządach

19 i 20 kwietnia 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Unia Metropolii Polskich w ramach prac Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP, zorganizowali seminarium nt."Organizacjia i struktura Infrastruktury Informacji Przestrzennej w samorządach terytorialnych". Wśród prelegentów obok naukowców m.in. z Centrum Badań Kosmicznych, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Na spotkaniu omówiono m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem danych satelitarnych na potrzeby samorządów terytorialnych, prawne aspekty funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej czy współczesne możliwości zarządzania zbiorami danych. Oto zakres tematyczny poszczególnych sesji seminarium:

Informacja o seminarium na stronie mazovia.pl

Prezentacje z Seminarium IIP w samorządach

 

12.04.2017 r. | Autor: OD/Administrator

Ochrona przyrody - nowa mapa tematyczna MSIP

Wydział Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej udostępnił nowe opracowanie tematyczne. Mapę województwa mazowieckiego - Ochrona przyrody, opracowaną na podstawie najnowszych danych (aktualność 2017 r.) pochodzących z Mazowieckiego Systemu informacji Przestrzennej oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym materiałem.

Mapa ochrony przyrody województwa mazowieckiego (jpg/8MB)

Serwis mapowy Wrota Mazowsza

 

06.04.2017 r. | Autor: MSIP/JL

Lider Cyfryzacji - konkurs

Szanowni Państwo. Województwo Mazowieckie ogłasza konkurs dla urzędów gmin, urzędów miast oraz starostw powiatowych województwa mazowieckiego pn. "Samorządowy lider cyfryzacji", w którym oceniany będzie poziom świadczenia e-usług dla obywateli
i przedsiębiorców oraz publikacja usług danych przestrzennych. Cyfryzacja regionu jest jednym z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju w województwie.

W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego zostały określone cztery inteligentne specjalizacje Mazowsza, czyli obszary o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego. Wśród nich za najistotniejsze dla rozwoju ekonomicznego należy wymienić inteligentne systemy zarządzania, natomiast wśród technologii uznane zostały za wiodące technologie informacyjno-komunikacyjne.

Celem konkursu jest wyłonienie Urzędu, którego dorobek w zakresie cyfryzacji wyróżnia się spośród pozostałych Urzędów na terenie województwa mazowieckiego w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności Urzędu oraz promocja działań z zakresu cyfryzacji, które wpłynęły na usprawnienie pracy Urzędu i obsługi obywateli.

W konkursie może wziąć udział każdy Urząd z województwa mazowieckiego, który zaprezentuje swoje osiągnięcia w dziedzinie:

Zapraszamy wszystkie Urzędy do złożenia formularzy zgłoszeniowych do konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji". Termin składania zgłoszeń trwa od 10 kwietnia do 31 maja 2017 r. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych, które wraz z regulaminem udostępniamy do pobrania.

Regulamin konkursu SLC (docx 0,04MB)

Regulamin konkursu SLC (pdf 0,4MB)

Formularz zgłoszenia do konkursu SLC (docx 0,02MB)

Formularz zgłoszenia do konkursu SLC (pdf 0,35MB)

 

16.03.2017 r. | Autor: MSIP/JL

Aktualizacja danych MSIP 2016

Informujemy, że zostały zakończone prace związane z aktualizacją danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, dotyczące zbiorów ze stanem aktualności 2016 rok. Nowe dane zostały przekazane przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i obejmują:

Serwis mapowy MSIP

 

16.03.2017 r. | Autor: OD/Administrator

Mapy tematyczne i opracowania specjalne

Szanowni Państwo, informujemy o publikacji graficznych przykładów i szczegółowych opisów, 17 map tematycznych i opracowań specjalnych z obszaru Mazowsza, dostępnych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zapraszamy
do zapoznania się z materiałami i korzystania z materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Mapy tematyczne i specjalne z obszaru Mazowsza

Udostępnianie materiałów kartograficznych

 

01.03.2017 r. | Autor: WODGIK/WN

Nowe arkusze map topograficznych 1:10 000

Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało przyjętych 30 nowych arkuszy mapy topograficznej - standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000, opracowanych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k.
Mapy zostały opracowane dla części obszarów powiatu legionowskiego i wołomińskiego. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami kartograficznymi.

Wykaz arkuszy map, skorowidz i fragment opracowania

 

21.02.2017 r. | Autor: WSDSF/WS

Pierwsze rozliczenia środków finansowych z UE - Projekt ASI

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, rozliczył pierwsze wydatki w Projekcie ASI.
Wydatkowano 425 258,06 zł., zrefundowano 80% wydatków w kwocie 340 206,24 zł.

Pełny opis projektu ASI

 

02.02.2017 r. | Autor: KiRP/AP

ASI - Zamówienie na Cyfryzację danych pzgik

31 stycznia 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne: "Cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", realizowane w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - Tura I.

Postępowanie przetargowe dotyczy 18 powiatów Województwa Mazowieckiego: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, kozienickiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, otwockiego, przasnyskiego, płockiego, pułtuskiego, sierpeckiego, warszawskiego zachodniego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego.

Mapa mazowieckich powiatów obiętych 1 tura cyfryzacji danych

W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace geodezyjne odpowiednio dla poszczególnych powiatów:

Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w zakresie:

Publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych w tym opracowanie/aktualizacja metadanych:

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Zamówenie na cyfryzację - GW-7.ZP.U.272.1.2017.AP

Opis projektu Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego ASI

 

24.01.2017 r. | Autor: MSIP/EJ

Nowa funkcjonalność - wyszukiwanie miejscowości

W aplikacji mapowej portalu Wrota Mazowsza msip.wrotamazowsza.pl uruchomiona została nowa funkcjonalność, opierająca się
o usługę WFS-G (Web Feature Service - Gazetteer). Pozwala ona na wyszukiwanie oraz lokalizowanie przestrzenne miejscowości z obszaru województwa mazowieckiego na podstawie zapytań tekstowych. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu zakładki "Wyszukiwanie" oraz panelu bocznego "Szukaj nazw geograficznych". Po wpisaniu nazwy lub jej fragmentu, możliwe jest wyświetlenie listy podpowiedzi
i lokalizacji zaznaczonych na mapie za pomocą "pinezek". Usługę WFS-G województwa mazowieckiego można również wykorzystać
w zewnętrznych portalach oraz oprogramowaniu GIS, pod warunkiem, że posiadają funkcjonalność pozwalającą na jej podłączenie.

Aplikacja mapowa - przykład wyszukiwania miejscowości na mapie

(Szczegółowe informacje dotyczące działania aplikacji mapowei i narzędzia wyszukiwania miejscowości, można uzyskać, kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów oraz Wydziałem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, 03-707 Warszawa,
ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

 

24.01.2017 r. | Autor: MSIP/JL 

Aktualizacja danych MSIP

Informujemy, że trwają obecnie prace związane z aktualizacją danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,
dotyczące zbiorów danych ze stanem aktualności za 2016 rok. Zbiory te zostały przekazane przez Departamenty UMWM i obejmują m.in.:

 

20.01.2017 r. | Autor:  KiRP/AP

Kolejni partnerzy dołączają do projektu ASI

Do Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęły zgłoszenia kolejnych jednostek samorządu terytorialnego, które chciałyby przystąpić do Projektu ASI. Po konsultacji z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na temat możliwości i sposobu dołączenia kolejnych gmin i powiatów do grona Partnerów projektu, Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do zwiększenia grona Partnerów. Na chwilę obecną przygotowywane są projekty umów o partnerskiej współpracy dla nowych 15 jednostek, co zwiększa łączną liczbę Partnerów do 205. Zakres tematyczny Projektu ASI i jego budżet pozostają bez zmian.

Mapa administracyjna województwa - partnerzy i pretendenci do projektu ASI

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich partnerów i pretendentów do udziału w projekcie ASI, można uzyskać, kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

 

20.01.2017 r. | Autor: WODGIK/EŚ

Mapy topograficzne w skali 1 : 10 000 - stan prac i plany na 2017 r.

Obecnie w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie trwa proces sprawdzania danych opracowań zleconych w 2016 r. przez Głównego Geodetę Kraju w ramach zamówienia pn. "Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części obszaru województwa mazowieckiego wraz
z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k" oraz danych opracowanych na zlecenie Województwa Mazowieckiego.

Efektem finalnym będzie przyjęcie do zasobu kolejnych 113 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 (standardowego opracowania kartograficznego). W najbliższych dniach klienci Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będą mieli możliwość pozyskania map topograficznych z części powiatu lipskiego (m.in. miasto Lipsko, Ciepielów), powiatu nowodworskiego (m.in. miasto Nasielsk, Pomiechówek), powiatu przasnyskiego (m.in. miasto Przasnysz, Bartniki), powiatu radomskiego i powiatu warszawskiego zachodniego (m.in. miasto Błonie, Leszno) oraz brakujących dotychczas arkuszy pokrywających powiat legionowski (m.in. Nieporęt, Zegrze)
i powiat wołomiński (m.in. miasto Radzymin, miasto Tłuszcz).

W dalszej kolejność przyjęte do zasobu zostaną opracowania z części powiatu przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, kozienickiego, garwolińskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, żuromińskiego, sierpeckiego płockiego i gostynińskiego. W 2017 r. planowane jest rozpoczęcie opracowywania arkuszy z kolejnych obszarów województwa. W planach jest m.in. wykonanie map z części obszaru powiatów: grodziskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i żyrardowskiego. Zasięgi opracowań oraz planowany termin rozpoczęcia procesu udostępniania map został przedstawiony na poniższym obrazku.

Mapa województwa z terminami udostępnienia poszczególnych arkuszy

(Szczegółowe informacje dotyczące terminów udostępnienia map, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

 

18.01.2017 r. | Autor: IIP/RM

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów

Szanowni Państwo. Publikujemy dwa opracowania przedstawiające strukturę własności i sposobu użytkowania gruntów województwa mazowieckiego w roku 2015 i 2016. Opracowania, wynikające z realizacji zadań Marszałka Województwa w zakresie art. 7c ustawy
z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, powstały na podstawie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów
i budynków według stanu z 1 stycznia w latach 2002 - 2016. Informacje przedstawione w postaci map tematycznych i wykresów ilustrujących omawianą tematykę, mogą służyć do zdiagnozowania zmian i kierunków zmian w strukturze własności i sposobie użytkowania gruntów, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat na terenie województwa mazowieckiego.

(Szczegółowe informacje dotyczące opracowań, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
ul. Ludwika Mycielskiego 21, 04-379 w Warszawie tel.: (22) 870-27-63 fax: (22) 813-94-41.) Kontakt z Departamentem

Własność i użytkowanie gruntów w województwie mazowieckim - 2015 r.

Własność i użytkowanie gruntów w województwie mazowieckim - 2016 r.

 

Mapa serwisu

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.