Pomiń menu | Polityka prywatności cookies | Informacje o dostępności

WIADOMOŚCI Z MAZOWIECKIEJ GEODEZJI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

AKTUALNE WYDARZENIA, WIADOMOŚCI Z MAZOWIECKIEJ GEODEZJI

Wiadomości archiwalne: | 2017 | 2016 |

 

15.11.2017 r. | Autor:EA/BR

Podpisanie umów na cyfryzację danych PZGiK - II Tura

W wyniku udzielenia zamówienia na "Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych" - II Tura, realizowanego w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)" w dniach 31 października 2017 r. - 2 listopada 2017 r. zostały podpisane umowy dla 3 części (powiatów: płockiego, płońskiego i pułtuskiego). Wartość podpisanych umów wynosi 4 823 043,00 zł.

Strona projektu ASI

 

15.11.2017 r. | Autor:EA/BR

Zamówienie na kontrolę i monitoring - II Tura

31 października 2017 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Kontrolę i monitoring realizacji zamówienia na Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych - tura II", w ramach Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zamówienie dotyczy 3 części, tj. powiatów: płockiego, płońskiego i pułtuskiego. Wartość zamówienia została oszacowana na 482 000,00 zł, a otwarcie ofert odbędzie się 11 grudnia 2017 r.

Strona projektu ASI

 

14.11.2017 r. | Autor:WODGiK/WN

Nowy wzór wniosku o udostępnienie materiałów zasobu.

W związku z nowelizacją rozporządzenia dotyczącego udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty od 9 listopada 2017 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wzory druków o udostępnianie map

 

06.11.2017 r. | Autor:BRSI/AP

Mazowsze członkiem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych

30 października 2017 r. w ramach posiedzenia Konwentów Województw RP w Łodzi nastąpiło uroczyste przystąpienie regionów, w tym również Mazowsza do Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Porozumienie to jest nieformalnym, dobrowolnym zrzeszeniem instytucji, organizacji oraz firm mające na celu propagowanie działań zwiększających kompetencje, obywateli i pracowników
w zakresie obsługi urządzeń i usług cyfrowych.

Logotyp Porozumienia - litera I stylizowana na postać przy komputerze.

Celem Porozumienia jest działanie na rzecz pełnego wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii informacyjnych dla rozwoju Polski, które znacząco przekształcają praktycznie wszystkie aspekty funkcjonowania społeczeństw i gospodarek, a w dużej mierze - również indywidualnych osób. Porozumienie poszukuje synergii pomiędzy realizowanymi inicjatywami, gromadzi informacje o dobrych praktykach
i upowszechnia je także w środowiskach z pozoru odległych od zagadnień cyfryzacji. Poprzez wzrost świadomości o korzyściach, ale
i zagrożeniach, przyczynia się do poprawy dostępu do wiedzy i informacji, zdobywania umiejętności niezbędnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, upowszechnienia partycypacji cyfrowej w życiu publicznym.

Mazowsze rozumie ideę tę jako konieczność zachowania równowagi w wysiłkach na rzecz budowy infrastruktury cyfrowej państwa
z transferem wiedzy i umiejętności dla jej użytkowników. Województwo Mazowieckie zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 października 2017 r. nr 1630/283/17 reprezentowane było przez Wicemarszałek Janinę Orzełowską oraz Krzysztofa Mączewskiego - Geodetę Województwa, Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

Strona informacyjna Zrzeszenia

 

26.10.2017 r. | Autor:EA/BR

Projekt ASI - Zamówienie Publiczne na dwa Systemy Dziedzinowe

17 października 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie
na zamówienie publiczne: "Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych do komunikacji
z mieszkańcami oraz do współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza
dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)" symbol: CG.ZP.U.272.50.2017.AS

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Szacunkowa, całkowita wartość zamówienia wynosi: 3 493 170,73 zł (wartość bez VAT). Planowany termin otwarcia ofert - 23.11.2017 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe

 

12.10.2017 r. | Autor: WODGiK/WN

21 nowych arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000

Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało przyjętych 21 nowych arkuszy mapy topograficznej standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 o aktualności topograficznej 2016-17 r., opracowanych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k. Mapy zostały opracowane dla części obszarów powiatów: kozienickiego (miasto Kozienice), radomskiego (miasto Pionki, miasto Iłża, Jedlnia-Letnisko) i szydłowieckiego (miasto Szydłowiec).

Fragment arkusza Gostynin - mapa topograficzna 1:10 000

Wykaz arkuszy:

Mapy udostępniane są: w postaci rastrowej (pliki PDF, TIFF, GeoTIFF) w cenie 10,00 zł. za arkusz mapy; w postaci wektorowej (pliki GML, baza GDB) w cenie 25,00 zł. za arkusz mapy; w postaci drukowanej: - ploterowy wydruk kolorowy w cenie 30,00 zł. za arkusz mapy, - ploterowy wydruk czarno-biały w cenie 21,00 zł. za arkusz mapy. W celu zakupu map niezbędne jest złożenie wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostępnego w zakładce zasób gik-wzory druków.

Skorowidz map topograficznych w skali 1:10 000

Wniosek o udostępnianie materiałów wzgik

 

12.10.2017 r. | Autor: EA/BR

Podpisanie umów na I turę Cyfryzacji danych PZGiK

W okresie 14-23 sierpnia 2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano 16 umów na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych" - tura I, realizowaną w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), których łączna wartość wynosi 15 377 702,94 zł.

Spośród ofert złożonych przez 23 oferentów, w ramach I tury wyłoniono Wykonawców dla 16 części, tj. dla powiatów: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, kozienickiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, otwockiego, przasnyskiego, sierpeckiego, warszawskiego zachodniego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego. W ramach postępowania na "Kontrolę i monitoring cyfryzacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych" - tura I, obecnie trwają prace związane z oceną złożonych ofert i wyłonieniem Wykonawców.

6 października 2017 r. wyłoniono najkorzystniejsze oferty dla 4 z 14 ogłoszonych części, objętych zamówieniem na II turę "Cyfryzacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenia metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", dotyczącym powiatów: ostrowskiego, płockiego, płońskiego i pułtuskiego. Dla 6 części nie wpłynęła żadna oferta.
Wartość ogłoszonego zamówienia wynosiła 18 642 342,00 zł, natomiast w wybranych częściach wartość umów wyniesie 5 124 762,00 zł.

 

10.10.2017 r. | Autor:WODGIK/WN

Nowe arkusze map topograficznych w skali 1:10 000

Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało przyjętych 25 nowych arkuszy mapy topograficznej standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 o aktualności topograficznej 2016-17 r., opracowanych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k. Mapy zostały opracowane dla części obszarów powiatów: gostynińskiego (miasto Gostynin), płockiego (okolice miasta Płocka, miasto Drobin), przysuskiego (miasto Przysucha) i zwoleńskiego (okolice miasta Zwoleń, Czarnolas).

Fragment arkusza Gostynin - mapa topograficzna 1:10 000

Wykaz arkuszy:

Mapy udostępniane są: w postaci rastrowej (pliki PDF, TIFF, GeoTIFF) w cenie 10,00 zł. za arkusz mapy; w postaci wektorowej (pliki GML, baza GDB) w cenie 25,00 zł. za arkusz mapy;w postaci drukowanej: - ploterowy wydruk kolorowy w cenie 30,00 zł. za arkusz mapy, - ploterowy wydruk czarno-biały w cenie 21,00 zł. za arkusz mapy. W celu zakupu map niezbędne jest złożenie wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostępnego w zakładce Mapy - wzory druków.

Skorowidz map topograficznych w skali 1:10 000

Wniosek o udostępnianie materiałów wzgik

 

02.10.2017 r. | Autor: MSIP/MC

Konkurs "Samorządowy lider cyfryzacji" rozstrzygnięty

Informujemy, że 29 września 2017 r. podczas XXIII Forum Teleinformatyki odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom I edycji konkursu pn. "Samorządowy lider cyfryzacji". W Konkursie przewidziane były nagrody pieniężne za zajęcie trzech pierwszych miejsc:

Do konkursu zgłosiło się 9 urzędów: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim; Starostwo Powiatowe w Otwocku; Starostwo Powiatowe w Piasecznie; Starostwo Powiatowe w Pruszkowie; Starostwo Powiatowe w Węgrowie; Starostwo Powiatowe w Wołominie; Urząd Miasta
i Gminy Piaseczno; Urząd Gminy Cegłów; Urząd Miasta Ostrołęka.

Laureatami konkursu zostali:

Ponadto komisja konkursowa przyznała specjalne wyróżnienie dla Urzędu Gminy Cegłów. Gratulujemy zwycięzcy i laureatom, dziękujemy wszystkim jst za wzięcie udziału w naszym konkursie i zapraszamy do udziału za rok - w kolejnej edycji SLC Mazowsza.

Grafika certyfikat za zajęcie 1 miejsca w konkursie

 

30.08.2017 r. | Autor: WODGIK/WN

Nowe arkusze map topograficznych w skali 1:10 000

Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało przyjętych 19 nowych arkuszy mapy topograficznej, standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 o aktualności topograficznej 2016-2017 r., opracowanego na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k. Mapy zostały opracowane dla części obszarów powiatów: ostrowskiego (miasto Ostrów Mazowiecka), przasnyskiego (miasto Przasnysz), sierpeckiego (miasto Sierpc, wieś Rościszewo), sokołowskiego (miasto Sokołów Podlaski), garwolińskiego (miasto Łaskarzew) i żuromińskiego (miasto Żuromin, wieś Lubowidz).

Fragment arkusza Sierpc mapy topograficznej

Wykaz arkuszy:

Mapy udostępniane są:

Przykłady mapy topograficznych w skali 1:10 000

Wiosek o udostępnienie map z wzgik

Zasady udostepniania map z wzgik

 

17.08.2017 r. | Autor: WODGIK/WN

Mapa glebowo-rolnicza w cyfrowej odsłonie

Informujemy, że na portalu mapowym województwa mazowieckiego opublikowane zostały znajdujące się w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym opracowania dotyczące mapy glebowo-rolniczej. Kompozycja składa się z mapy glebowo-rolniczej
w skali 1:500 000 oraz mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000 wraz z powstałym na jej podstawie opracowaniami pochodnymi.

Jednocześnie informujemy, że w celu zakupu ww. materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne
jest złożenie wniosku o udostępnienie.

Mapa glebowo-rolnicza (pdf, 9MB)

Serwis mapowy województwa mazowieckiego

Wniosek o udostępnianie materiałów wzgik

 

25.07.2017 r. | Autor: WODGIK/WN

Przerwa techniczna - sip.wrotamazowsza.pl

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami technicznymi, 25 lipca 2017 od godziny 15.00 do godz. 15.00, 26 lipca 2017, mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k publikowanych na portalu msip.wrotamazowsza.pl oraz udostępnianych przy pomocy usług danych przestrzennych. Za utrudnienia - przepraszamy.

Inografika przerwa techniczna

 

18.07.2017 r. | Autor: OD/Administrator

Czarne punkty wodne na Mazowszu

Informujemy o publikacji nowych map tematycznych, zredagowanych na podstawie danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Są to mapy: "Województwo Mazowieckie - Czarne punkty wodne" w skali 1:400 000 i aktualności - 2017 r. oraz "Warszawa - Czarne punkty wodne" w skali 1:1 000 000 i aktualności 2017 r. Na mapach zlokalizowano miejsca o największej liczbie utonięć, które w terenie, jako szczególnie niebezpieczne, zostały oznaczone tablicami "Czarny punkt wodny".

Mapy tematyczne Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

 

18.07.2017 r. | Autor: EA/IGR

Projekt ASI - Zamówienie na kontrolę i monitoring - I tura

12 lipca 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne: "Kontrola i monitoring cyfryzacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych - tura I, realizowane w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - Tura I, symbol: GW-7.ZP.U.272.30.2017.LB. Przedmiot zamówienia obejmuje: monitoring przebiegu realizacji oraz kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego I tura dla 17 powiatów Województwa Mazowieckiego, które zostały podzielone na cztery części zamówienia:

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi: 1 678 035.77 PLN (wartość bez VAT). Planowany termin otwarcia ofert - 18.08.2017 r.

Partnerzy Projektu biorący udział w I turze zamówienia na monitoring i kontrolę

Mapka mazowieckich powiatów uczestników 1 tury zamówienia na monitoring danych PZGIK

 

5.07.2017 r. | Autor: EA/IGR

Projekt ASI - Zamówienie na Cyfryzację danych pzgik - II tura

3 lipca 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne: "Cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", realizowane w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - Tura II, symbol: GW-7.ZP.U.272.28.2017.AR.

Postępowanie przetargowe dotyczy 13 powiatów Województwa Mazowieckiego: gostynińskiego, grodziskiego, grójeckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przysuskiego, pruszkowskiego, radomskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego, Miasta Radom.

Powiaty uczestniczące w II turze zamówienia na cyfryzację danych PZGiK

Mapka mazowieckich powiatów uczestników 2 tury zamówienia na cyfryzacje danych PZGIK

W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace geodezyjne odpowiednio dla poszczególnych powiatów w zakresie:

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Treść zamówienia - II tura cyfryzacji danych PZGIK

 

4.07.2017 r. | Autor: OD/Administrator

Departament Cyfryzacji, Geodezji i kartografii

Szanowni Państwo, informujemy, że 1 lipca 2017 roku Departament Geodezji i Kartografii zmienił swoją nazwę na Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii oraz swoją siedzibę. Nowy adres Departamentu CGiK to: ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa. Numery telefonów
tel. 22 432-45-00, fax 22 432-45-01 oraz adres e-mail: geodezja(at)mazovia.pl pozostają bez zmian.

Zobacz nową lokalizację Departamentu CGiK na mapie

 

27.06.2017 r. | Autor: KRP/AP

Umowa na wsparcie Partnerów projektu ASI podpisana

19 czerwca 2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na Wsparcie techniczne i merytoryczne Partnerów Projektu w zakresie realizacji wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji
w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), została podpisana umowa na zapewnienie ww. usług.

Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrał ofertę firmy Comarch S.A., która będzie wspierała działania Województwa Mazowieckiego i Partnerów Projektu ASI poprzez:

Realizacja zamówienia rozpoczęła się z dniem zawarcia umowy i potrwa do końca roku 2019.

Projekt ASI - Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego

 

21.06.2017 r. | Autor: OD/Administrator

Sprzedaż map topograficznych z WODGIK

W dobie satelitów, odbiorników GPS i map cyfrowych tradycyjna mapa topograficzna, wciąż znajduje swoich miłośników i użytkowników,
a w specyficznych warunkach wciąż pozostaje niezastąpionym i jedynym źródłem orientacji w terenie.

Mapy topograficzne można kupić w Polsce bez kłopotu i od ręki w wielu miejscach, księgarniach i wyspecjalizowanych sklepach. Można też pobrać je za darmo z Internetu. W ogromnej większości, są to jednak mapy (pod względem redakcyjnym) historyczne, nieaktualne i po prostu przestarzałe.

Jeśli jesteś zainteresowany mapą topograficzną i zależy Ci na najnowszym, aktualnym, nowoczesnym opracowaniu, spełniającym najwyższe współczesne standardy, będącym jednocześnie oficjalnym urzędowym dokumentem, warto zadać sobie odrobinę więcej trudu i nabyć mapę topograficzną w lokalnym WODGiK.

Kupno takiej mapy wiąże się z wypełnieniem odpowiedniego wniosku i zajmuje nieco więcej czasu niż wizyta w zwykłym sklepie,
ale zapewniamy, że trud ten się opłaci, gdy będziemy jej używać i zweryfikujemy jej treść w terenie. Zapraszamy.

Sprzedaż nowoczesnych map topograficznych

 

8.06.2017 r. | Autor: OD/Administrator

Nowe mapy demograficzne Mazowsza

Informujemy o publikacji nowych map tematycznych, zredagowanych na podstawie danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Są to mapy demograficzne: "Ludność" oraz "Typy Struktury wieku w gminach" w skali 1:400 000 i aktualności - 2017 r.

Mapy tematyczne Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

 

31.05.2017 r. | Autor: MSIP/JL

Konkurs "Samorządowy lider cyfryzacji"

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego przedłużył termin składania zgłoszeń do I edycji konkursu pn. "Samorządowy lider cyfryzacji" do 30 czerwca br.

Regulamin konkursu SLC (pdf 0,4MB)

Formularz zgłoszenia do konkursu SLC (pdf 0,35MB)

 

25.05.2017 r. | Autor:  OD/Administrator

Mazowsze w Zarządzie Stowarzyszenia NEREUS

19 maja 2017 r. w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia NEREUS (Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne), na którym miedzy innymi odbyły się wybory nowego składu Zarządu Stowarzyszenia.
Z przyjemnością informujemy, że Pan Krzysztof Mączewski - Geodeta Województwa Mazowieckiego i Dyrektor Departamentu Geodezji
i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, delegat Zarządu Województwa Mazowieckiego został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia NEREUS.

 

24.05.2017 r. | Autor: WODGIK/WN

Nowe arkusze map topograficznych w skali 1:10 000

Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało przyjętych 19 nowych arkuszy mapy topograficznej standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 o aktualności topograficznej 2016 r., opracowane na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k. Mapy zostały opracowane dla części obszarów powiatów: nowodworskiego, warszawskiego zachodniego, radomskiego i lipskiego.

Fragment arkusza Pomiechówek mapy topograficznej

Wykaz nowych arkuszy:

Mapy udostępniane są:

Aby zakupić mapy z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne jest złożenie wniosku o udostępnienie.

Mapy z obszaru województwa mazowieckiego

17.05.2017 r. | Autor: OD/Administrator

Mazowsze na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia NEREUS

Technologie kosmiczne zaczynają odgrywać kluczową rolę w gospodarce, zwiększaniu jej konkurencyjności i innowacyjności oraz wspieraniu zrównoważonego rozwoju zarówno w skali Unii Europejskiej jak i w ujęciu globalnym. Dynamiczny rozwój zastosowań otwiera nowe możliwości o kluczowym znaczeniu dla handlu światowego, przynosząc duże korzyści gospodarcze i społeczne.

Regionalne władze samorządowe mogą w sposób znaczący przyczynić się do rozwoju polityki kosmicznej do tworzeniu nowych usług
z korzyścią dla obywateli i eksploatacji nowych rozwijających się rynków, a w szczególności dla ich możliwości zapewnienia aktywnego uczestnictwa różnych podmiotów gospodarczych i społecznych w ramach swojego terytorium. W nawiązaniu do trendów kreowanych
w ramach Unii Europejskiej, a w szczególności wspieranych przez Europejską Agencję Kosmiczną w 2006 r. w ramach Komitetu Regionów zawiązała się inicjatywa między Regionami Unii Europejskiej utworzenia zorganizowanej międzyregionalnej struktury wspierającej wykorzystanie technologii kosmicznych.

Na mocy decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego włączyli się w prace zmierzające do przygotowania formuły organizacyjnej, którą określono mianem Sieci Regionów Europejskich Wykorzystującej Technologie Kosmiczne. W działania te włączyły się 32 regiony z różnych Państw Członkowskich. W wyniku prac zawiązanej Grupy Podstawowej i 4 Grup Roboczych doszło do ustalenia formuły organizacyjnej, celów i zadań oraz struktury zarządzającej. Uzgodniono, że najefektywniejszym rozwiązaniem będzie zawiązanie międzynarodowego stowarzyszenia o charakterze non-profit zgodnie z prawodawstwem belgijskim pod nazwą Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies) z siedzibą w Brukseli.

19 maja 2017 r. w Brukseli odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia NEREUS, na którym mają się odbyć wybory nowego składu Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016. Pan Krzysztof Mączewski - Geodeta Województwa Mazowieckiego i Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie otrzymał upoważnienie Zarządu Województwa Mazowieckiego do reprezentowania Województwa Mazowieckiego na Walnym Zgromadzeniu oraz rekomendacje na kandydata do składu Zarządu Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia NEREUS

Strona www Stowarzyszenia NEREUS

 

22.04.2017 r. | Autor: KRP/AP

Cyfryzacja pzgik - otwarcie ofert

21 kwietnia 2017 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", realizowanym w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)" - Tura I. Postępowanie dotyczy 18 powiatów województwa mazowieckiego. 23 Wykonawców złożyło swoje oferty. Dla powiatu płockiego nie wypłynęła żadna.

Szczegółowa dokumentacja postepowania przetargowego

 

20.04.2017 | Autor: OD/Administrator

Seminarium Infrastruktura Informacji Przestrzennej w samorządach

19 i 20 kwietnia 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Unia Metropolii Polskich w ramach prac Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP, zorganizowali seminarium nt."Organizacjia i struktura Infrastruktury Informacji Przestrzennej w samorządach terytorialnych". Wśród prelegentów obok naukowców m.in. z Centrum Badań Kosmicznych, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Na spotkaniu omówiono m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem danych satelitarnych na potrzeby samorządów terytorialnych, prawne aspekty funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej czy współczesne możliwości zarządzania zbiorami danych. Oto zakres tematyczny poszczególnych sesji seminarium:

Informacja o seminarium na stronie mazovia.pl

Prezentacje z Seminarium IIP w samorządach

 

12.04.2017 r. | Autor: OD/Administrator

Ochrona przyrody - nowa mapa tematyczna MSIP

Wydział Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej udostępnił nowe opracowanie tematyczne. Mapę województwa mazowieckiego - Ochrona przyrody, opracowaną na podstawie najnowszych danych (aktualność 2017 r.) pochodzących z Mazowieckiego Systemu informacji Przestrzennej oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym materiałem.

Mapa ochrony przyrody województwa mazowieckiego (jpg/8MB)

Serwis mapowy Wrota Mazowsza

 

06.04.2017 r. | Autor: MSIP/JL

Lider Cyfryzacji - konkurs

Szanowni Państwo. Województwo Mazowieckie ogłasza konkurs dla urzędów gmin, urzędów miast oraz starostw powiatowych województwa mazowieckiego pn. "Samorządowy lider cyfryzacji", w którym oceniany będzie poziom świadczenia e-usług dla obywateli
i przedsiębiorców oraz publikacja usług danych przestrzennych. Cyfryzacja regionu jest jednym z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju w województwie.

W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego zostały określone cztery inteligentne specjalizacje Mazowsza, czyli obszary o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego. Wśród nich za najistotniejsze dla rozwoju ekonomicznego należy wymienić inteligentne systemy zarządzania, natomiast wśród technologii uznane zostały za wiodące technologie informacyjno-komunikacyjne.

Celem konkursu jest wyłonienie Urzędu, którego dorobek w zakresie cyfryzacji wyróżnia się spośród pozostałych Urzędów na terenie województwa mazowieckiego w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności Urzędu oraz promocja działań z zakresu cyfryzacji, które wpłynęły na usprawnienie pracy Urzędu i obsługi obywateli.

W konkursie może wziąć udział każdy Urząd z województwa mazowieckiego, który zaprezentuje swoje osiągnięcia w dziedzinie:

Zapraszamy wszystkie Urzędy do złożenia formularzy zgłoszeniowych do konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji". Termin składania zgłoszeń trwa od 10 kwietnia do 31 maja 2017 r. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych, które wraz z regulaminem udostępniamy do pobrania.

Regulamin konkursu SLC (pdf 0,4MB)

Formularz zgłoszenia do konkursu SLC (pdf 0,35MB)

 

16.03.2017 r. | Autor: MSIP/JL

Aktualizacja danych MSIP 2016

Informujemy, że zostały zakończone prace związane z aktualizacją danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, dotyczące zbiorów ze stanem aktualności 2016 rok. Nowe dane zostały przekazane przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i obejmują:

Serwis mapowy MSIP

 

16.03.2017 r. | Autor: OD/Administrator

Mapy tematyczne i opracowania specjalne

Szanowni Państwo, informujemy o publikacji graficznych przykładów i szczegółowych opisów, 17 map tematycznych i opracowań specjalnych z obszaru Mazowsza, dostępnych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zapraszamy
do zapoznania się z materiałami i korzystania z materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Mapy tematyczne i specjalne z obszaru Mazowsza

Udostępnianie materiałów kartograficznych

 

01.03.2017 r. | Autor: WODGIK/WN

Nowe arkusze map topograficznych 1:10 000

Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało przyjętych 30 nowych arkuszy mapy topograficznej - standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000, opracowanych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k.
Mapy zostały opracowane dla części obszarów powiatu legionowskiego i wołomińskiego. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami kartograficznymi.

Wykaz arkuszy map, skorowidz i fragment opracowania

 

21.02.2017 r. | Autor: WSDSF/WS

Pierwsze rozliczenia środków finansowych z UE - Projekt ASI

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, rozliczył pierwsze wydatki w Projekcie ASI.
Wydatkowano 425 258,06 zł., zrefundowano 80% wydatków w kwocie 340 206,24 zł.

Pełny opis projektu ASI

 

02.02.2017 r. | Autor: KiRP/AP

ASI - Zamówienie na Cyfryzację danych pzgik

31 stycznia 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne: "Cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", realizowane w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - Tura I.

Postępowanie przetargowe dotyczy 18 powiatów Województwa Mazowieckiego: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, kozienickiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, otwockiego, przasnyskiego, płockiego, pułtuskiego, sierpeckiego, warszawskiego zachodniego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego.

Mapa mazowieckich powiatów obiętych 1 tura cyfryzacji danych

W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace geodezyjne odpowiednio dla poszczególnych powiatów:

Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w zakresie:

Publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych w tym opracowanie/aktualizacja metadanych:

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Zamówenie na cyfryzację - GW-7.ZP.U.272.1.2017.AP

Opis projektu Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego ASI

 

24.01.2017 r. | Autor: MSIP/EJ

Nowa funkcjonalność - wyszukiwanie miejscowości

W aplikacji mapowej portalu Wrota Mazowsza msip.wrotamazowsza.pl uruchomiona została nowa funkcjonalność, opierająca się
o usługę WFS-G (Web Feature Service - Gazetteer). Pozwala ona na wyszukiwanie oraz lokalizowanie przestrzenne miejscowości z obszaru województwa mazowieckiego na podstawie zapytań tekstowych. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu zakładki "Wyszukiwanie" oraz panelu bocznego "Szukaj nazw geograficznych". Po wpisaniu nazwy lub jej fragmentu, możliwe jest wyświetlenie listy podpowiedzi
i lokalizacji zaznaczonych na mapie za pomocą "pinezek". Usługę WFS-G województwa mazowieckiego można również wykorzystać
w zewnętrznych portalach oraz oprogramowaniu GIS, pod warunkiem, że posiadają funkcjonalność pozwalającą na jej podłączenie.

(Szczegółowe informacje dotyczące działania aplikacji mapowei i narzędzia wyszukiwania miejscowości, można uzyskać, kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów oraz Wydziałem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

 

24.01.2017 r. | Autor: MSIP/JL 

Aktualizacja danych MSIP

Informujemy, że trwają obecnie prace związane z aktualizacją danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,
dotyczące zbiorów danych ze stanem aktualności za 2016 rok. Zbiory te zostały przekazane przez Departamenty UMWM i obejmują m.in.:

 

20.01.2017 r. | Autor:  KiRP/AP

Kolejni partnerzy dołączają do projektu ASI

Do Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęły zgłoszenia kolejnych jednostek samorządu terytorialnego, które chciałyby przystąpić do Projektu ASI. Po konsultacji z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na temat możliwości i sposobu dołączenia kolejnych gmin i powiatów do grona Partnerów projektu, Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do zwiększenia grona Partnerów. Na chwilę obecną przygotowywane są projekty umów o partnerskiej współpracy dla nowych 15 jednostek, co zwiększa łączną liczbę Partnerów do 205. Zakres tematyczny Projektu ASI i jego budżet pozostają bez zmian.

Mapa administracyjna województwa - partnerzy i pretendenci do projektu ASI

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich partnerów i pretendentów do udziału w projekcie ASI, można uzyskać, kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

 

20.01.2017 r. | Autor: WODGIK/EŚ

Mapy topograficzne w skali 1 : 10 000 - stan prac i plany na 2017 r.

Obecnie w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie trwa proces sprawdzania danych opracowań zleconych w 2016 r. przez Głównego Geodetę Kraju w ramach zamówienia pn. "Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części obszaru województwa mazowieckiego wraz
z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k" oraz danych opracowanych na zlecenie Województwa Mazowieckiego.

Efektem finalnym będzie przyjęcie do zasobu kolejnych 113 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 (standardowego opracowania kartograficznego). W najbliższych dniach klienci Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będą mieli możliwość pozyskania map topograficznych z części powiatu lipskiego (m.in. miasto Lipsko, Ciepielów), powiatu nowodworskiego (m.in. miasto Nasielsk, Pomiechówek), powiatu przasnyskiego (m.in. miasto Przasnysz, Bartniki), powiatu radomskiego i powiatu warszawskiego zachodniego (m.in. miasto Błonie, Leszno) oraz brakujących dotychczas arkuszy pokrywających powiat legionowski (m.in. Nieporęt, Zegrze)
i powiat wołomiński (m.in. miasto Radzymin, miasto Tłuszcz).

W dalszej kolejność przyjęte do zasobu zostaną opracowania z części powiatu przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, kozienickiego, garwolińskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, żuromińskiego, sierpeckiego płockiego i gostynińskiego. W 2017 r. planowane jest rozpoczęcie opracowywania arkuszy z kolejnych obszarów województwa. W planach jest m.in. wykonanie map z części obszaru powiatów: grodziskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i żyrardowskiego. Zasięgi opracowań oraz planowany termin rozpoczęcia procesu udostępniania map został przedstawiony na poniższym obrazku.

Mapa województwa z terminami udostępnienia poszczególnych arkuszy

(Szczegółowe informacje dotyczące terminów udostępnienia map, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

 

18.01.2017 r. | Autor: IIP/RM

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów

Szanowni Państwo. Publikujemy dwa opracowania przedstawiające strukturę własności i sposobu użytkowania gruntów województwa mazowieckiego w roku 2015 i 2016. Opracowania, wynikające z realizacji zadań Marszałka Województwa w zakresie art. 7c ustawy
z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, powstały na podstawie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów
i budynków według stanu z 1 stycznia w latach 2002 - 2016. Informacje przedstawione w postaci map tematycznych i wykresów ilustrujących omawianą tematykę, mogą służyć do zdiagnozowania zmian i kierunków zmian w strukturze własności i sposobie użytkowania gruntów, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat na terenie województwa mazowieckiego.

(Szczegółowe informacje dotyczące opracowań, można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Stanowiska ds. Prac Urządzeniowo-Rolnych, Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel.: (22) 432-45-00 fax: (22) 432-45-01)

Kontakt z Departamentem

Własność i użytkowanie gruntów w województwie mazowieckim - 2015 r.

Własność i użytkowanie gruntów w województwie mazowieckim - 2016 r.

 

Wiadomości archiwalne 2016:

 

14.12.2016 r. | Autor: KiRP/MI

ASI - postępowanie przetargowe na wsparcie techniczne

29 listopada 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na świadczenie usługi wsparcia technicznego i merytorycznego partnerów projektu w zakresie realizacji wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI). Głównymi zadaniami Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym będzie:

Wszystkie realizowane projekty

Projekt ASI - Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego

 

13.12.2016 r. | Autor: OD/Administrator

Katalog map - materiałów wzgik

Szanowni Państwo informujemy o publikacji katalogu materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w nowej szacie graficznej. Kolejne materiały - skorowidze, mapy tematyczne i opracowania specjalne, będą opublikowane wkrótce. Zapraszamy do Wydziału Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zamów materiały z zasobu

Departament GiK - kontakt z Wydziałem wzgik

 

25.10.2016 r. | Autor: MSIP/JDR

Integracja systemów prowadzenia pzgik i e-Urząd.

24 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie odbyło się spotkanie, autorów systemów dziedzinowych używanych przez administrację publiczną poziomu powiatowego w województwie mazowieckim z Geodetą Województwa Mazowieckiego. Przedmiotem spotkania były możliwości i sposoby integracji systemów, stosowanych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z systemem e-urząd w ramach projektu ASI. Załączamy trzy prezentacje dotyczące tego zagadnienia.

(Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów oraz Wydziałem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

Komplet prezentacji (zip/7,1MB)

Funkcjonalność systemu e-Urząd - projekt EA (pdf/2,6MB)

e-usługi z zakresu geodezji i kartografii w projekcie ASI (pdf/3,1MB)

e-usługi w geodezji i kartografii (pdf/3.1MB)

 

19.10.2016 r. | Autor: OD/Administrator

Mapa Wybranych Zabytkowych Obiektów Mazowsza

Szanowni Państwo informujemy, że na stronie Urzędu Marszałkowskiego dostępna jest artystyczna Mapa Wybranych Zabytkowych Obiektów Mazowsza, opracowania i zrealizowana przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach promocji Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podkład kartograficzny i część obiektów pochodzi z danych MSIP oraz materiałów wzgik. Wydanie I mapy przedstawia winietki i lokalizację 47 zabytków architektury oraz zabytkowych parków z terenu województwa mazowieckiego. Planowane są kolejne wydania, które będą uzupełniane o nowe obiekty zabytkowej architektury Mazowsza. Oryginał mapy ma wymiary 70x100 cm.

Mapa Wybranych Zabytkowych Obiektów Mazowsza

 

01.09.2016 r. | Autor: KiRP/BR

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ASI

31 sierpnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. W spotkaniu brał udział Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego. W skład Komitetu wchodzą ponadto Pan Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Sterującego oraz przedstawiciele 18 Partnerów realizujących wspólnie z Województwem Mazowieckim Projekt ASI. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterującego przyjęty został Regulamin prac Komitetu oraz zatwierdzone zostały pierwsze dokumentacje przetargowe, w tym:

Wszczęcie ww. postępowań przetargowych zostało przewidziane na koniec września bieżącego roku.

 

25.07.2016 r. | Autor: KiRP/BR

Uchwała ZWM w sprawie realizacji projektu ASI

22 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1187/168/16 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Obecnie możliwe jest formalne rozpoczęcie prac projektowych.

Realizowane projekty

Opis Projektu ASI

 

12.07.2016 r. | Autor: KiRP/IG

Spotkanie robocze - publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych oraz e-usług

5 lipca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Powiatowych oraz Geodety Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie dotyczyło: cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenia metadanych dla scyfryzowanych zbiorów danych, utworzenia usług danych przestrzennych, (o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 oraz ust. 1b ustawy z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne - tj. zbiorów: EGiB, GESUT, BDSOG, BDOT500,) oraz utworzenia
i opublikowania e-usług z zakresu geodezji i kartografii.

Wymienione działania realizowane będą w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Materiały ze spotkania roboczego - publikacja zbiorów

Zasób geodezyjny Mazowsza

 

23.06.2016 r. | Autor: OD/Administrator

Nowy layout serwisu mapowego Wrota Mazowsza

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym, odświeżonym wyglądem serwisu mapowego Wrót Mazowsza będącego "oknem" Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej MSIP. Oprócz zmian layout'u wprowadziliśmy wiele nowych funkcji i rozwiązań mających na celu zwiększenie funkcjonalności i komfortu korzystania z aplikacji. Zapraszamy.

Serwis mapowy Wrota Mazowsza

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

 

17.06.2016 r. | Autor: KiRP/RW

Spotkanie z Partnerami Projektu ASI

W Urzędzie Marszałkowkim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 17 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie z Partnerami, którzy zgłoszeni są do Projektu ASI oraz będą realizować własne projekty w ramach Działania 2.1 RPO WM 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotaknia udostęponionymi na stronie projektu ASI.

Materiały ze spotkania z Partnerami ASI

 

27.04.2016 r. | Autor: KiRP/RW

Projekt ASI oceniony pozytywnie

20 kwietnia 2016 r. została opublikowana lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,Typ projektów: e-administracja w ramach której Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) jest akredytowany do realizacji. Projekt ASI w wyniku oceny merytorycznej uzyskał 97 pkt na 97 możliwych co klasyfikuje
go na pierwszej pozycji wśród 20 ocenianych wniosków.

Celem strategicznym Projektu jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną
przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT (Information and communications technology).

Do Projektu ASI przystąpiło 190 Partnerów szczebla gminnego i powiatowego. Wartość Projektu wynosi 98.262.268 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Wkład własny Partnerów i Województwa Mazowieckiego wynosi 19.652.451 zł. Realizacja Projektu zaplanowana jest na lata 2016-2018, a zadanie 6 - do końca roku 2019. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Projektu ASI (link poniżej).

Strona i pełny opis projektu ASI

Strona Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

 

17.03.2016 r. | Autor: MSIP/JL

Sympozjum - Zasoby informacyjne i struktura regionalnych sip

Regionalne systemy informacji przestrzennej były tematem rozmów między Ministerstwem Cyfryzacji, województwami i Głównym Geodetą Kraju. W obradach wziął udział marszałek Adam Struzik. Podczas spotkania przedstawiono lokalne systemy informacji przestrzennej poszczególnych województw, miasta Kalisza, Krakowa, Lodzi, regionu dorzecza Parsęty oraz powiatu wrocławskiego. Dyskutowano na temat udziału samorządu terytorialnego w tworzeniu, utrzymaniu i wszechstronnym użytkowaniu zasobów informacji geoprzestrzennej, planach rozwoju oraz konfrontacji potrzeb, możliwości i stanu faktycznego na wszystkich szczeblach administracji samorządowej. Podkreślono konieczność wprowadzania jednolitych wymagań, stosowanych w odpowiednich rejestrach publicznych.

Dyskusja dotyczyła rekomendacji zmian przepisów obejmujących regionalna infrastrukturę informacji przestrzennej i rozwój społeczeństwa informacyjnego, oczekiwań samorządów w obszarze doprecyzowania kwestii kompetencji i finansowania jednostek samorządu terytorialnego w obszarze informacji geoprzestrzennej. Rozmawiano także o usystematyzowaniu poszczególnych zbiorów danych i przypisaniu kompetencji odpowiednim szczeblom administracji, wprowadzeniu standardów dla prowadzenia rejestrów publicznych (zwłaszcza tematycznych) oraz kontroli wytworzonych danych.

W sympozjum wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Witold Kołodziejski, Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, członkowie Zespołu Porozumiewawczego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Konwencie Marszałków RP oraz geodeci województw. Gościem honorowym był przewodniczący Państwowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej prof. dr hab. Jerzy Gaździcki.

Pakiet materialów ze spotkania (zip/1.7MB)

 

18.02.2016 r. | Autor: KiRP/IG

Spotkanie z Geodetami Powiatowymi Województa Mazowieckiego

W związku z pozytywna oceną formalną projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, 16 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z Geodetami Powiatowymi Województwa Mazowieckiego, dotyczące zadania projektowego "Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie usług, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej", które to zadanie planowane jest do realizacji w ramach ww. projektu. Poniżej zamieszczone zostały prezentacje ze spotkania oraz link do wyświetlonego filmu pt. " Scalenie gruntów - szansa na rozwój wsi".

Pakiet prezentacji ze spotkania z GP (zip/11MB)

Film pt. Scalenie gruntów - szansa na rozwój wsi

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.