Pomiń menu | Polityka prywatności cookies | Informacje o dostępności | Mapa serwisu

WIADOMOŚCI Z MAZOWIECKIEJ GEODEZJI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

AKTUALNE WYDARZENIA, WIADOMOŚCI Z MAZOWIECKIEJ GEODEZJI

Wiadomości archiwalne: | 2017 | 2016 |


 

4.04.2018 r. | Autor:OD/Administrator

Zmiany w oświacie - nowe mapy tematyczne MSIP

Wydział Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej udostepnił dwa nowe opracowania tematyczne, dotyczące zmian w oświacie (gimnazja) w latach 2005-2010 oraz 2011-2016 w województwie mazowieckim. Zachecamy do zapoznania się z nowymi publikacjami.

Mapy tematyczne MSIP

Mazowiecki System Informcji Przestrzennej

 


 

3.04.2018 r. | Autor:EA/BR

Spotkanie Partnerów ASI - Systemy Dziedzinowe

28 marca 2018 r. odbyło się spotkanie z Partnerami Projektu ASI w sprawie wdrożenia Systemów Dziedzinowych i publikacji e-usług. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania.

ASI- Systemy dziedzinowe i publikacja usług elektronicznych cz.1 (pdf/0,95MB)

ASI- Systemy dziedzinowe i publikacja usług elektronicznych cz.2 (pdf/1,1MB)

ASI- Zakupy sprzętu i oprogramowania (pdf/0,85MB)

Strona informacyjna projektu ASI

 


 

20.03.2018 r. | Autor:EA/IGR

GML jako uniwersalny format wymiany danych

2 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii zorganizował spotkanie na temat: "GML jako uniwersalny format wymiany danych przestrzennych oraz praktyczne aspekty walidacji plików GML baz danych przestrzennych EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG realizowanych w ramach zadania 5 "Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (projekt ASI).". Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania.

Nasz ukochany GML (pdf/0,5MB)

GML czy dane są aż tak złe? (pdf/0,35MB)

GML (pdf/3,2MB)

 


 

8.03.2018 r. | Autor:EA/BR

Projekt ASI - Zamówienie na cyfryzację danych

6 marca 2018 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie
o zamówieniu publicznym: "Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzeniu metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4.3.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - tura IV" Symbol: CG-7.ZP.U.272.10.2018.AP Przedmiot zamówienia obejmuje:

Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w zakresie:

Publikację zbiorów i usług danych przestrzennych w tym opracowanie/aktualizację metadanych:

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi: 7 454 538,21 zł (wartość bez VAT).

Zamówienie zostało podzielone na 22 części: część Ia, Ib, Ic, Id, Ie - powiat grodziski; część IIa, IIb, IIc - powiat grójecki; część IIIa, IIIb, IIIc, IIId - powiat piaseczyński; część IVa, IVb, IVc - powiat pruszkowski; część Va, Vb - powiat radomski; część VIa, VIb, VIc, VId - powiat żyrardowski; część VII - miasto Ostrołęka. Wykonawcy mogą składać oferty na pięć części zamówienia. Planowany termin otwarcia ofert - 13.04.2018 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Pełna treść ogłoszenia

Strona informacyjna projektu ASI

 


 

6.03.2018 r. | Autor:EA/BR

Projekt ASI - Podpisanie umowy na wdrożenie dwóch Systemów Dziedzinowych

27 lutego 2018 r. została podpisana umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na "Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych do komunikacji z mieszkańcami oraz
do współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)".

Umowa została zawarta z firmą Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i zostanie zrealizowana w czterech etapach.
Zakres umowy obejmuje:

Wartość podpisanej umowy wynosi 3 823 973,20 zł.

Szczegółowy opis projektu ASI

 


 

6.03.2018 r. | Autor:BRSI/AP

Mazowieckie zbiory w Serwisie Dane Publiczne

W prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji serwisie Dane Publiczne na profilu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zostały opublikowane pierwsze zbiory - dotyczące danych tematycznych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) i publikowanych w MSIP danych Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz platformy regionalnej Wrota Mazowsza.

Zasoby udostępniane są za pomocą sieciowej usługi przeglądania (Web Map Service, WMS) oraz poprzez przekierowanie na poszczególne strony internetowe. Dane Publiczne to serwis, który ma za zadanie zgromadzić w jednym miejscu dane o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Serwis Dane Publiczne realizuje cel Centralnego Repozytorium Danych Publicznych, wskazanego w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Szczegółowe informacje o serwisie Dane Publiczne (otwiera nową kartę)

Serwis Dane Publiczne (otwiera nową kartę)

 


 

28.02.2018 r. | Autor:WODGIK/WN

Przerwa techniczna - msip.wrotamazowsza.pl

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami technicznymi w okresie od 28 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do danych BDOT10k publikowanych na portalu msip.wrotamazowsza.pl, udostępnianych przy pomocy usług danych przestrzennych. Za utrudnienia - przepraszamy.

Serwis mapowy Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (otwiera nową kartę)

 


 

15.02.2018 r. | Autor:PUR/RM

Analiza struktury własności 2017

Szanowni Państwo, informujemy o publikacji opracowania, analizy "Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim". Opracowanie przedstawia strukturę własności i sposobu użytkowania gruntów województwa mazowieckiego.

Analiza powstała w związku z zadaniami Marszałka Województwa określonych w art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, na podstawie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków według stanu na dzień 1 stycznia
w latach 2002 - 2017. Dane zostały przedstawione w postaci map tematycznych i wykresów ilustrujących omawianą tematykę.

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2017 r. (pdf/6,5MB)

Archiwalne analizy struktury własności z lat 2005-2016

 


 

14.02.2018 r. | Autor:BRSI/AP

Mazowsze inwestuje w kosmiczne startup'y

5 lutego 2018 r. konsorcjum w skład którego wchodzi Województwo Mazowieckie złożyło do Agencji Rozwoju Przemysłu wniosek
o dofinansowanie w ramach programu Europejskiej Agencji Kosmicznej - Bussines Incubation Centers (ESA-BIC). Celem ESA BIC jest wspieranie przedsiębiorstw z branży kosmicznej na wczesnych etapach ich rozwoju, a także zapewnienie wsparcia w postaci doradztwa
o charakterze biznesowym i technologicznym w różnych segmentach branży kosmicznej. Inkubatory funkcjonujące w Europie współpracują z ośrodkami naukowo-badawczymi, a także potencjalnymi instytucjami, które mogą finansować rozwój przedsiębiorstw.

Utworzenie polskiego inkubatora ESA BIC zostało przewidziane w projekcie "Polskiej strategii kosmicznej" (obecnie prowadzone są konsultacje społeczne dokumentu), jako planowany kierunek interwencji, w ramach Celu szczegółowego nr 4 "Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce".

Utworzenie inkubatora biznesowego ESA zostało zdefiniowane również jako wskaźnik przewidziany do realizacji do 2020 r. w ramach
ww. projektu strategii. W skład konsorcjum poza Mazowszem wchodzą również przedstawiciele środowisk biznesowych, naukowo
- badawczych i administracji samorządowej. W przypadku skutecznej aplikacji nabór i inkubacja start-upów rozpoczęłaby się w roku 2019 r. Podkreślić należy, że inicjatywa ta skierowana jest do szeroko pojętego sektora technologii kosmicznych w tym szczególnie istotnego obszaru jakim jest teledetekcja w oparciu o zobrazowania satelitarne, w gospodarce przestrzennej, zarządzaniu kryzysowym, gospodarce wodnej, ochronie środowiska i rolnictwie precyzyjnym.

ESA BIC Poland - udostępnienie dokumentów aplikacyjnych (otwiera nową kartę)

Regiony wykorzystujące technologie kosmiczne - NEREUS

 


 

 30.01.2018 r. | Autor:EA/RW

Zamówienie na system dziedzinowy do zarządzania oświatą - projekt ASI

17 stycznia 2018 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie
na zamówienie publiczne na Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie systemu dziedzinowego do zarządzania oświatą w ramach Projektu ASI. Symbol: CG.ZP.U.272.3.2018.AP

W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace:

Planowany termin otwarcia ofert - 27.02.2018 r.

Szczegółowa informacja o zamówieniu na system (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna projektu ASI

 


 

30.01.2018 r. | Autor:EA/RW

Zamówienie na cyfryzację danych pzgik - projekt ASI

11 grudnia 2017 r. zostały ogłoszone wyniki postępowania nr CG-R-II.ZP.U.272.54.2017.AP na Kontrolę i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych - tura II, w ramach Projektu ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla powiatów: płockiego, płońskiego, pułtuskiego. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 482 tys. zł.

W wyniku ww. postępowania procedowane jest podpisanie umów z Wykonawcami dla części dotyczącej powiatów: płońskiego i pułtuskiego o wartości 384 tys. zł. W części dotyczącej powiatu płockiego nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego, ogłoszonego w bazie konkurencyjności oraz na stronie www. mazovia.pl. W wyniku zapytania ofertowego, w dniu 24 stycznia 2018 r. wpłynęły 3 oferty. Trwa proces oceny ofert i wyłonienia najkorzystniejszej.

24 stycznia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zamówienia publicznego: Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych - tura III, w ramach Projektu ASI.

Informacja z otwarcia ofert (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna projektu ASI

 


 

09.01.2018 r. | Autor:EA/BR

Zamówienie publiczne na cyfryzację danych - projekt ASI

18 grudnia 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie
o zamówieniu publicznym: "Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - tura III" Symbol: CG-7.ZP.U.272.60.2017.AR

W ramach zamówienia planowane są do realizacji prace geodezyjne odpowiednio dla poszczególnych powiatów:

Cyfryzacja danych pzgik szczebla powiatowego w zakresie:

Publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych w tym opracowanie/aktualizacja metadanych:

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi: 2 800 464,23 zł (wartość bez VAT). Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia. Planowany termin otwarcia ofert - 24.01.2018 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Opis Projektu ASI

Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe (otwiera nową kartę)

 


 

01.01.2018 r. | Autor:OD/Administrator.

Nowy Rok 2018

Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.