Pomiń menu | Polityka prywatności | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsze serce Polski

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ SERWISU GEODEZJA.MAZOVIA.PL

Powrót do menu głównego strony CGiK

 

Wstęp

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony:

Departamentu Cyfryzacji Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Adres strony: https://geodezja.mazovia.pl

Daty

Data publikacji: 2017-08-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Udostępnione materiały są częściowo zgodne z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyjaśnienie poziomu dostępności cyfrowej

Wszystkie aktywne i statyczne elementy i treści strony dostępne bezpośrednio z poziomu przeglądarki,
są dostępne cyfrowo i spełniają wymagania WCAG2.1

Na stronie udostępniono materiały, prezentacje zawierające: szczegółowe mapy, specjalistyczne diagramy i wykresy, których pełne przedstawienie w formie dostępnej cyfrowo jest niemożliwe. Materiały te powstały i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Mocą ustawy, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności cyfrowej. W ramach dostępu alternatywnego przy linku do tego rodzaju materiałów zawsze publikowana jest informacja z danymi kontaktowymi osoby kompetentnej do udzielenia informacji w przedmiotowym zakresie.

Zastosowane mechaniki i ułatwienia

Skróty klawiaturowe - na stronie internetowej można używać standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki.

Język - język serwisu został prawidłowo określony w kodzie strony, jako polski.

Menu - menu w ramach całego serwisu jest jednorodne i spójne.

Skip-link - na każdej stronie serwisu wdrożono skip-link, umożliwiając użytkownikowi pominięcie menu i bezpośrednie przejście do treści strony.

Nawigacja - Nawigacja po treści strony możliwa jest z poziomu klawiatury przy wykorzystaniu klawisza Tab
oraz klawiszy kierunkowych. Wdrożono swobodne poruszanie się po treści strony dla użytkowników korzystających wyłącznie z klawiatury.

Linki - wszystkie linki w serwisie to linki naturalne, zawierające krótką informację o treści, do której prowadzą.
Serwis nie zawiera pustych linków. Linki prowadzące do treści zewnętrznych, otwierające nowe karty przeglądarki
zostały odpowiednio opisane. Strona nie zawiera linków graficznych.

Tytuły - wszystkie strony serwisu mają unikalny tytuł i opis.

Nagłówki - treść strony została uporządkowana hierarchią nagłówków umożliwiając skuteczne i wygodne poznanie
zamieszczonej treści za pomocą czytnika ekranu. Struktura strony w ramach całego projektu oparta jest o nagłówki poziomów 1 - 3 oraz 1 - 4.

Kontrast - strona spełnia wymagania kontrastu tekstu do tła, dzięki temu publikowane na stronie treści
są łatwiej dostępne dla osób słabiej widzących.

Fokus - w serwisie został wzmocniony tzw. fokus, czyli oznaczenie aktywnego elementu strony, umożliwiając logiczne przemieszczanie
po wszystkich aktywnych elementach strony. Rozwiązanie to umożliwia obsługę serwisu użytkownikom słabo widzącym i niepełnosprawnym ruchowo.

Listy - wszystkie listy w serwisie zostały prawidłowo opisane w kodzie strony.

Teksty - wszystkie teksty publikowane na stronie napisane są z zachowaniem prostoty i zwięzłości stylu
oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Słownik - wyrazy obcojęzyczne, specjalistyczne oraz skróty nazw użyte w tekście posiadają dodatkowy opis,
tworząc bezpośredni "słownik" wyrazów i pojęć.

Grafika - wszystkie zdjęcia i grafiki zamieszczone w serwisie, posiadają opis alternatywny, dzięki czemu ich treść jest dostępna dla osób niewidomych oraz osób niewyświetlających grafik w swoich przeglądarkach. Elementy graficzne pełniące rolę dekoracyjną i nie będące nośnikiem treści zostały opisane znacznikiem alt<empty>.

Dostęp alternatywny - każda kluczowa informacja mogąca wymagać dodatkowego komentarza lub wyjaśnienia,
opatrzona jest informacją z danymi kontaktowymi osoby kompetentnej do udzielania informacji w przedmiotowym zakresie.

Błąd 404 - w wypadku błędu wyszukiwarki, serwis otwiera stronę komunikatu 404, umożliwiając przekierowanie użytkownika
do właściwej, istniejącej strony serwisu.

Prezentacje pdf - strona udostępnia do pobrania prezentacje w formacie pdf zawierające: szczegółowe mapy, specjalistyczne diagramy
i wykresy, których pełne przedstawienie w formie dostępnej cyfrowo jest niemożliwe. W ramach dostępu alternatywnego przy linku do tego rodzaju materiałów zawsze publikowana jest informacja z danymi kontaktowymi osoby kompetentnej do udzielenia informacji
w przedmiotowym zakresie.

Pozostałe materiały pdf - Materiały inne niż prezentacje, udostępnione do pobrania w formacie pdf,
są przygotowane zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej.

Dane teleadresowe

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
e-mail: geodezja(at)mazovia.pl
telefon:(22) 432-45-00
fax: (22) 432-45-01

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

Dostępne narzędzia walidacyjne użyte do oceny:

Czytnik NVDA | WAVE Web Accessibility | V3C Markup Validation | PowerMapper | AChecker Web Accessibility

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi
na brak dostępności cyfrowej należ składać pisemnie lub telefonicznie. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Departamentu Cyfryzacj Geodezji
i Kartografii Krzysztof Mączewski, geodezja(at)mazovia.pl. Telefon:(22) 432-45-00.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Każdy ma prawo
do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

W razie odmowy realizacji żądania przez podmiot publiczny lub alternatywnego dostępu do informacji,
skarga może zostać złożona do organów wyższego szczebla.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
znajduje się przy ul. Kijowskiej 10/12A, 03-743 w Warszawie.

Jest to budynek 2 kondygnacyjny.

Do budynku prowadzą 2 wejścia oba bezpośrednio z poziomu chodnika: główne od ul. Kijowskiej oraz od strony strzeżonego, zamkniętego parkingu po drugiej stronie budynku. Oba wejścia prowadzą pół pietra schodami w dół prosto do recepcji, która (gdy korzystamy z wejścia
od ul. Kijowskiej) znajduje się po prawej stronie (gdy korzystamy z wejścia od strony parkingu) po lewej stronie.

Drzwi do budynku są automatycznie zamykane, otwiera je pracownik recepcji.
Domofon znajduje się po prawej stronie na ściance wnęki na wysokości 150 cm.

W budynku nie ma windy. Schody w nie posiadają podjazdów ani wind dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się schodołaz.

Poruszanie się po budynku jest możliwe wyłącznie po zarejestrowaniu wizyty w recepcji
i okazaniu dokumentu tożsamości.

Na zamkniętym automatyczną bramą parkingu za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe
dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu za recepcją, po lewej stronie.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie, by załatwić sprawę w urzędzie i skorzystać w tym czasie z pomocy tłumacza języka migowego. Na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem należy złożyć wniosek do urzędu. To czas niezbędny na odpowiednie przygotowanie organizacyjne. Pracownik Urzędu kontaktuje się z osobą składającą wniosek i potwierdzi organizację spotkania oraz jego
datę i godzinę.

Informacje dla osób, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się.

Aplikacje mobilne

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Cyfryzacji Geodezji i Kartografii udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Mieszk@niec - aplikacja mobilna dla Interesantów, dostępna w sklepach internetowych: Google Play | AppStory | Microsoft Store

 

Plik deklaracji do pobrania

Deklaracja dostępności cyfrowej (pdf/0,6MB)

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.