Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności cyfrowej | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT INTEGRACJA DANYCH GEODEZYJNYCH

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logo Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

PROJEKT INTEGRACJA DANYCH GEODEZYJNYCH (Projekt norweski)

Opis projektu

Wypracowanie i Wdrożenie Innowacyjnych Metod Integracji Danych Katastralnych, Mapy Zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz Modernizacja Usług Publicznych Świadczonych Przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną.

Link do strony internetowej projektu Integracja Danych

Projekt "Wypracowanie i wdrozenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja uslug publicznych swiadczonych przez Sluzbe Geodezyjna i Kartograficzna" jest realizowany przez Samorzad Województwa Mazowieckiego we wspólpracy z Glównym Geodeta Kraju oraz samorzadami powiatu piaseczynskiego oraz miasta Plocka. Jest on wspólfinansowany ze srodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach priorytetu 2.4. "Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. programowanie wyksztalcenia i szkolen, wzmacnianie w samorzadzie i jego instytucjach potencjalu z zakresu administracji lub sluzby publicznej, a takze wzmacnianie wspierajacych go procesów demokratycznych".

Merytorycznego wsparcia w opracowaniu zalozen projektu a takze w jego realizacji udzielil i udziela przedstawiciel norweskiej geodezyjnej administracji publicznej The Norwegian Mapping and Cadastre Authority. To wsparcie oraz wzajemna wymiana doswiadczen sa niezwykle cenne, gdyz znaczna czesc problemów i zadan, które wciaz stoja przed polska Sluzba Geodezyjna i Kartograficzna, w Norwegii zostalo rozwiazanych i zrealizowanych z sukcesem w ramach programu "Cyfrowa Norwegia - wspólna podstawa dla wypracowania wartosci dodanej dla spoleczenstwa".

Omawiany projekt, okreslany w powszechnej nomenklaturze "Projektem norweskim", z uwagi na wspomniana wspólprace z The Norwegian Mapping and Cadastre Authority, zostal zainicjowany w 2005 roku, a przewidywany termin jego zakonczenia przypada na kwiecien 2011 roku. Nadzór nad caloscia prac sprawuje Marszalek Województwa Mazowieckiego, wspierany przez Rade Projektu oraz Komitet Sterujacy.

Glównym celem Projektu jest poprawa jakosci zadan wykonywanych przez administracje publiczna w zakresie prowadzenia, udostepniania i aktualizowania publicznych rejestrów geodezyjnych, w szczególnosci: katastru nieruchomosci, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, mapy zasadniczej oraz Bazy Danych Topograficznych (TBD), stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla swiadczenia droga elektroniczna uslug administracyjnych w zakresie tych rejestrów oraz stworzenie mechanizmów przeplywu danych pomiedzy publicznymi rejestrami geodezyjnymi prowadzonymi na róznych szczeblach administracji publicznej.

Projekt wpisuje sie w program dzialan Glównego Urzedu Geodezji i Kartografii, jest zwiazany z transpozycja do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiajacej infrastrukture informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz budowa infrastruktury informacji przestrzennej, zgodnej z wymogami tej dyrektywy.

Jego glówna idea jest harmonizacja zbiorów danych: szczególowych osnów geodezyjnych, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych z numerycznym modelem rzezby, rejestru cen i wartosci nieruchomosci, mapy zasadniczej, rozumiana, jako zespól dzialan o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, majacych na celu doprowadzenie do wzajemnej spójnosci tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i lacznego wykorzystywania, a takze udostepniania przy pomocy uslug sieciowych z uwzglednieniem zasady interoperacyjnosci.

W ramach projektu zostaly dotychczas opracowane raporty zawierajace:

Poszczególne specyfikacje, o których mowa wyzej, zawieraja miedzy innymi: schematy aplikacyjne w jezyku UML, katalogi obiektów, opis sytemu referencyjnego, opis kryteriów jakosci danych, zakres informacyjny metadanych, schematy aplikacyjne GML, zestaw testów sprawdzajacych zgodnosc zbioru danych ze specyfikacja danych. Sa one dostepne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej www.geointegracja.com.pl

W ostatnich miesiacach zakonczono realizacje programu prac badawczych, zwiazanych z pracami wdrozeniowymi w zakresie nowoczesnych technologii oraz wypracowaniem nowoczesnych i jednolitych standardów technicznych i organizacyjne polskiej sluzby geodezyjnej i kartograficznej, jak równiez wybrane zostaly najkorzystniejsze oferty zlozone w ramach zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest utworzenie dla powiatu piaseczynskiego oraz m. Plocka cyfrowych zbiorów danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartosci nieruchomosci oraz obiektów topograficznych objetych zakresem tresci mapy zasadniczej.

W najblizszym okresie zostanie wszczete postepowanie w sprawie zamówienia publicznego, którego podstawowymi elementami beda:

W ramach projektu zaplanowano równiez 15 cykli szkolen, adresowanych do przedstawicieli administracji publicznej poziomu powiatowego, wojewódzkiego calego kraju oraz szczebla centralnego sluzby geodezyjnej i kartograficznej, prowadzonych w formie zarówno szkolen bezposrednich, jak tez opartych na nowoczesnych platformach edukacyjnych z wykorzystaniem platform elektronicznych oraz e-learningu. Planowane szkolenia beda mialy bezposredni wplyw na poszerzenie wiedzy i umiejetnosci zawodowych kadry administracji rzadowej i samorzadowej.

Partnerzy projektu: Główny Geodeta Kraju Samorzad Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Plocka Starosta Powiatu Piaseczynskiego Merytoryczne wsparcie - The Norwegian Mapping and Cadastre Authority Wpólfinansowanie ze srodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.