Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT SMART VILLAGE

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

PROJEKT SMART VILLAGE

 

AKTUALNOŚCI


 

11.05.2021 r.

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny - Park Spółdzielczy

10 maja 2021 roku podpisano umowę z Mazowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym - Parkiem Spółdzielczym, której przedmiotem jest aktywacja społeczna w zakresie uczestnictwa w przedsięwzięciu Smart Villages poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w drodze szkoleń, warsztatów, seminariów, konkursów oraz opracowanie i dostarczenie materiałów promujących tę ideę (ulotek, broszur, banerów, itp.). Ponadto dzięki wiedzy wypracowanej w wyniku realizacji przedsięwzięcia, Park będzie upowszechniał rozwiązania Smart Villages zarówno wśród swoich Członków, jak również wśród przedsiębiorców i mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.


 

18.03.2021 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

17 marca 2021 roku została podpisana umowa o współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, której przedmiotem jest rozpowszechnianie rozwiązań wypracowanych przez Konsorcjum naukowe w ramach przedsięwzięcia Smart Villages, w tym m.in. ankietyzacja, wdrożenie i popularyzowanie rozwiązań wypracowanych przez Konsorcjum naukowe w ramach przedsięwzięcia Smart Villages: poprzez organizację szkoleń we wszystkich powiatach ziemskich województwa mazowieckiego, za pośrednictwem strony internetowej oraz przedstawicieli oddziałów terenowych, na imprezach promocyjno-wystawienniczych, dożynkach, festynach gminnych i poprzez punkty informacje.


 

03.01.2021 r.

Politechnika Warszawska

29 grudnia 2020 roku została podpisana, pomiędzy Województwem Mazowieckim a Politechniką Warszawską, będącą Liderem Konsorcjum naukowego (powołanego w dniu 4 grudnia 2020 roku), umowa na wykonanie usług badawczych, polegających na opracowaniu koncepcji rozwiązań mających na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami z zastosowaniem nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich, przy realizacji koncepcji Smart Villages.

Partnerem przedsięwzięcia, który oprócz Województwa Mazowieckiego, będzie licencjobiorcą rezultatów części badawczej, jest Mazowiecki Park Naukowo-Technologicznego - Park Spółdzielczy. Umowa została zawarta na podstawie art. 4, pkt. 3, lit. e, ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Wartość umowy wynosi 3 570 000,00 zł brutto.


 

03.01.2021 r.

Smart Village - zaczynamy!

2 lipca 2019 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Informację w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrażaniu w województwie mazowieckim koncepcji Smart Villages. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2020-2023.


 

OPIS i CELE PROJEKTU SMART VILLAGE

 

Stylizowana grafika - rolnik monitorujący fermę drobiu telefonem

Przedsięwzięcie będzie wychodziło naprzeciw potrzebom, uwarunkowaniom i cechom obszarów wiejskich, a w szczególności rolnictwa Mazowsza. Inicjatywa ma na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich. Podstawą do osiągnięcia celów będzie przeprowadzenie badań polegających na identyfikacji elementów spowalniających rozwój rolnictwa, ocena warunków gospodarowania i określenie czynników mających wpływ na spowolnienie rozwoju rolnictwa.

Przeprowadzone badania, posłużą do sporządzenia opracowań analityczno-studialnych, które pozwolą na identyfikację przedmiotowych obszarów województwa, oraz na zaproponowanie dla nich optymalnych rozwiązań.

Badania

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwie części: badawczą, która będzie realizowana przez ww. Konsorcjum naukowe (Liderem formalnym Instytucje ustanawiały Politechnikę Warszawską) oraz wdrożeniową (której przedmiotem będą elektroniczne środki komunikacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną). Cześć wdrożeniowa będzie przedmiotem odrębnych zamówień publicznych.

 

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU SMART VILLAGE

 

Stylizowana grafika - kobieta steruje dronem który wykonuje oprysk sadu.

Zadania części badawczej

 

SPODZIEWANE REZULTATY - PLANOWANE PRODUKTY

 

Stylizowana grafika - rolnik zbiera dane o uprawach z mikro-dronów.

Zakładane produkty części badawczej projektu

Produktami części wdrożeniowej będą, zamówione na podstawie przeprowadzonych badań, analiz, opracowanej koncepcji i opisu funkcjonalności, następujące narzędzia:

 

PARTNERZY PROJEKTU SMART VILLAGE

 

W celu osiągnięcia spodziewanych rezultatów, jak również z uwagi na nadrzędny cel przedsięwzięcia, do udziału w jego realizacji zostały zaproszone jednostki naukowe, w tym:

oraz podmioty posiadające wiedzę praktyczną oraz możliwości wdrożenia i przetestowania wypracowanych rozwiązań, w tym:

 

MATERIAŁY - PREZENTACJE PROJEKTU SMART VILLAGE

 

Wdrażanie w województwie mazowieckim koncepcji Smart Villages - logo (zestaw/zip/2,2MB)

Zestaw logotypu w różnych formatach graficznych, zawiera instrukcję stosowania znaku.

 Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.