Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

Stylizowany kolorowy rysunek - laureat konkursu wykorzystujący technologie cyfrowe.

 

IDEA KONKURSU SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

 

Wstęp

Cyfryzacja regionu jest jednym z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju
w województwie. W "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego" zostały określone cztery inteligentne specjalizacje Mazowsza, czyli obszary o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego. Wśród nich za najistotniejsze dla rozwoju ekonomicznego należy wymienić inteligentne systemy zarządzania, natomiast wśród technologii uznane zostały za wiodące technologie informacyjno-komunikacyjne.

Samorządowy Lider Cyfryzacji - laureat edycji 2020

Cele konkursu

Od 2017 roku Województwo Mazowieckie jest patronatem i organizatorem cyklicznego konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji". Celem konkursu jest wyróżnienie jednostek, których dorobek w zakresie transformacji cyfrowej wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych, ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności zgłoszonej jednostki, promowanie działań z zakresu cyfryzacji, które wpłynęły na usprawnienie pracy zgłoszonej jednostki i współpracy z mieszkańcami, a także podniesienie jakości życia i warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Na bazie doświadczeń z poprzednich edycji konkursu tegoroczna edycja została podzielony na trzy kategorie, dzięki którym możliwe będzie wyróżnienie większej liczby zrealizowanych na Mazowszu wdrożeń lub projektów nowoczesnych rozwiązań z zakresu cyfrowego funkcjonowania jednostki.

Kto może wziąć udział?

Do konkursu może przystąpić jednostka z terenu województwa mazowieckiego, która wdrożyła lub realizuje projekt nowoczesnego rozwiązania informacyjnego i komunikacyjnego w zakresie cyfrowego funkcjonowania jednostki, zapewniające mieszkańcom i przedsiębiorcom powszechny dostęp do różnorodnych informacji, danych przestrzennych lub usług świadczonych drogą elektroniczną.

Do składania zgłoszeń zapraszamy wybrane jednostki sektora finansów publicznych.

Co podlega ocenie?

W konkursie oceniane są m.in.: implementacja e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców, wdrożenia elektronicznych systemów dziedzinowych oraz systemów elektronicznego zarzadzania dokumentacją, publikacja danych przestrzennych oraz inne niestandardowe unikalne rozwiązania, które Komisja Konkursowa uzna za przydatne dla mieszkańców i warte promocji.

Nagrody w konkursie SLC

Laureaci Konkursu w kategoriach Poza horyzonty oraz Ponad codzienność otrzymują nagrody i dyplomy.

Laureaci Konkursu w kategorii Wbrew przeszkodom otrzymują nagrody i dyplomy.

 

JURY KONKURSU SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

Lista członków Jury w porządku alfabetycznym.


Aby otworzyć/zamknąć zawartość - kliknij dwukrotnie lub naciśnij Enter

Marcin Ciesielski

Ukończył studia informatyczne. Posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami i usługami informatycznymi (PRINCE2 oraz ITIL), a także liczne certyfikaty Microsoft Certified IT Professional (MCITP). Od początku swojej kariery zawodowej związany z administracją samorządową. Obecnie Kierownik Wydziału ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Specjalista z 21 letnim doświadczeniem w zakresie IT, zajmuje się nie tylko zagadnieniami związanymi z informatyką, geodezją, infrastrukturą informacji przestrzennej, ale również projektowaniem, opracowaniem i realizacją wdrożeń różnego rodzaju systemów teleinformatycznych z użyciem nowoczesnych technologii ICT. Koordynuje prace związane z prowadzeniem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej będącego integratorem danych przestrzennych na terenie województwa mazowieckiego. Odpowiedzialny m.in. za wdrożenie na Mazowszu regionalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej oraz 243 lokalnych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej.

 

Tomasz Czajkowski

Prawnik, były wiceprezes i współorganizator Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2001 - 2008 prezes tego Urzędu. Inicjator uchwalenia i współautor projektu pierwszego Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Obecnie redaktor naczelny miesięcznika "Zamówienia Publiczne Doradca" oraz prezes Wydawnictwa PUBLICUS.

 

dr inż. Ewa Janczar

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, samorządowiec, badacz
i praktyk w zakresie wykorzystywania danych przestrzennych i nowych technologii w rozwoju regionalnym i zadaniach administracji publicznej. Od ponad 20 lat zajmuje się transformacją cyfrową organizacji. Stawia sobie za cel zapewnienie równowagi między rzeczywistymi potrzebami informacyjnymi i biznesowymi a środowiskiem informatycznym. Wspiera procesy budowania przewagi konkurencyjnej poprzez efektywne kosztowo powiązanie celów biznesowych organizacji, potrzeb pracowników i oczekiwań klientów z systemami informatycznymi funkcjonującym w organizacji. Zajmuje się również mentoringiem zmian cyfrowych. Zarządza dużymi projektami informacyjnymi i informatycznymi. Pełni obecnie funkcje: Wiceprezydenta The Council of European Municipalities and Regions CEMR, członka Zarządu Network of European Regions Using Space Technology Nereus, Zastępcy Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, członka zespołu ds. Spraw Społeczeństwa Informacyjnego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, członka Zarządu Powiatów Polskich, a także radnej m.st Warszawy, gdzie jest Przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego. Jako certyfikowany Project Manager (Agille, Prince) w razie potrzeby odgrywa rolę mediatora i negocjatora w sporach, które powstają pomiędzy stronami umów i interesariuszami projektów. W 2019 roku została wyróżniona wpisaniem na listę stu osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju kompetencji cyfrowych w danym roku tworzoną przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, a także - jako współtwórczyni portalu: www.wrotamazowsza.pl - nagrodą "Sharing & Reuse Awards 2019" przyznawaną przez Komisję Europejską.

 

dr Piotr Kaczmarek - Kurczak

Wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Centrum Studiów Kosmicznych / ESA_Lab Akademii Leona Koźmińskiego. Mentor w programie akceleracyjnym nowych firm Kozminski Business Hub. Ekspert zewnętrzny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w obszarze cyfrowych modeli biznesowych i wykorzystania technologii przyszłości. Ekspert ADMA w Polsce. W pracy doradczej zajmuje się transformacją cyfrową, innowacjami, zarządzaniem wiedzą
w przedsiębiorstwach. Linkedin

 

Jacek Orłowski

Wicedyrektor Programu GovTech oraz lider Zespołu ds. Komunikacji i Kompetencji Cyfrowych w Oddziale NASK w Białymstoku. Były redaktor naczelny miesięcznika "IT w Administracji" oraz wieloletni redaktor pism komputerowych i autor artykułów. Inicjator i wiceprzewodniczący Sekcji Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Autor bloga Orlowski.info oraz współautor kanału wideo #ITpogo. Specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji elektronicznej i transformacji cyfrowej sektora publicznego. Ekspert w zakresie systemów zarządzania treścią i budowy stron internetowych. W latach 90. brał czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Ma za sobą także kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowej korporacji telekomunikacyjnej jako administrator sieci i systemów.

 

dr hab. inż. Aleksander Orłowski

Profesor PG na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, v-ce prezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej (NGO). Zawodowo zajmuje się badaniem i rozwojem koncepcji Smart Cities, współautor (2016-2017) badań gotowości do Smart City dziesięciu czołowych polskich urzędów miejskich, autor książki: Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City (2019). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców 2016-19), sekretarz Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (2019-2023), odbywał staże naukowe m.in. w University of Newcastle Australia, Lebniz University Hannover, Visual Interaction&Communication Technologies VicomTECH San Sebastian. Konsultant, członek zespołów przygotowujących m.in. projekt Inteligentnej Specjalizacji dla Województwa Pomorskiego: Smart Port&City.

 

Marcin Pawlak

Ekonomista, pracownik samorządowy, pracownik Służby Cywilnej, specjalista w zakresie funduszy europejskich oraz badań ewaluacyjnych w zakresie interwencji publicznych z praktyką w instytucjach rządowych oraz samorządowych. W latach 2000 - 2006 koordynator projektów PHARE sektora rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2006 roku pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W latach 2015 - 2018 kierownik Jednostki Ewaluacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. W latach 2018 - 2021 - Zastępca Dyrektora w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu UMWM w Warszawie - Kierownik projektów z zakresu informatyzacji szkół i nauczania zdalnego. Od 2021 roku Dyrektor Departamentu Cyfryzacji Geodezji i Kartografii UMWM w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim
w Warszawie.

 

Jakub Ryzenko

Specjalista w zakresie polityki kosmicznej, współpracy międzynarodowej w działalności kosmicznej oraz wykorzystania nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa. W latach 2004-2008 pełnił funkcję szefa Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej, w latach 2011-2013 zaangażowany w proces przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Aktywnie promuje zastosowań technik satelitarnych w Polsce. Regularnie doradza w kwestiach polityki kosmicznej różnym instytucjom administracji publicznej. Równolegle od wielu lat zaangażowany w rozwój zastosowań nowych technologii dla bezpieczeństwa, od 2013 roku szef Centrum Informacji Kryzysowej CBK, inicjator szeregu projektów służących operacyjnemu wykorzystaniu technik satelitarnych dla potrzeb ratownictwa
i zarządzania kryzysowego. Koordynował lub nadzorował ponad 40 operacyjnych aktywacji wsparcia informacyjnego z wykorzystaniem danych satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych.

 

Jagoda Walczak

Dyrektor Wydawnictwa "Eurosystem" Od ponad 20 lat kieruje działem sprzedaży tytułów konsumenckich i branżowych takich jak miesięcznik branży turystycznej "Wiadomości Turystyczne" i miesięcznik branży spotkań "Mice Poland" oraz licznych dodatków i specjalistycznych raportów. Przez lata swojej pracy, skupiała się na promocji segmentów gospodarki wyróżniających się dużym potencjałem i rosnącą dynamiką, takich jak zdrowie i medycyna, branża spotkań, administracja lokalna i bezpieczeństwo publiczne, a w sposób szczególny, od kilkunastu lat zaangażowana w promocję polskiej turystyki biznesowej w kraju i za granicą. Członek kapituły konkursu "Homo Turisticus" i zdobywca Grand Prix MT Targi Polska 2016. Organizator konkursu "Osobowość Roku Mice Poland" jak również branżowego wydarzenia międzynarodowego Forum Agentów Biur Podróży oraz konkursu promującego najlepsze polskie produkty promujące turystykę "Róża Regionów". Przez wiele lat dyrektor zarządzająca magazynem "Forum Samorządowe",a obecnie portalu forumsamorzadowe.pl, który jest źródłem codziennych inspiracji przedstawiających samorządy lokalne, reprezentujących je ludzi i ich doświadczenia oraz bazą dobrych praktyk i miejscem poświęconym wielkim i małym projektom samorządowym.

 

Tomasz Jacek Wojtecki

Entuzjasta szeroko rozumianej cyfryzacji z długoletnią praktyką zawodową w zakresie informatyki oraz z ponad 30 letnim doświadczeniem bycia w centrum lub bezpośredniej bliskości świata cyfrowego. Pasjonat nowoczesnych technologii - od sprzętu poprzez sztukę cyfrową, w szczególności grafikę i fotografię, aż po rozrywkę w postaci gier komputerowych. Obecnie zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii ds. Infrastruktury Informatycznej i Udostępniania Usług Cyfrowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

 

BIEŻĄCA EDYCJA KONKURSU SLC2022

Syylizowany rysunek - dwie postaci trzymają baner z datą edycji konkursu SLC

Samorządowy Lider Cyfryzacji SLC2022 ogłoszony!

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 7 do 25 listopada 2022 roku w formie:

Elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Instytucji na adres e-mail Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie geodezja@mazovia.pl, z tematem VI edycja konkursu Samorządowy lider cyfryzacji.

Papierowej, podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Instytucji, na adres korespondencyjny Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Kijowska10/12A, 03-743 Warszawa, z dopiskiem na kopercie VI edycja konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji".

Pobierz - Regulamin konkursu Samorządowy lider cyfryzacji edycja 2022 (pdf/035MB)

Pobierz - Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy kategoria - Poza horyzonty (docx/0,03MB)

Pobierz - Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy kategoria - Ponad codzienność (docx/0,03MB)

Pobierz - Załącznik nr 3 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy kategoria - Wbrew przeszkodom (docx/0,03MB)

 

 

LAUREACI KONKURSU SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

Stylizowany rysunek - laureaci konkursu odbierający nagrodę.

 

EDYCJA 2021 (aktualny lider)

EDYCJA 2020

EDYCJA 2019

EDYCJA 2018

EDYCJA 2017

 

LOGOTYP KONKURSU SLC

Stylizowany rysunek - laureat konkursu trzymający logo SLC

SLC Edycja 2021

Logotyp konkursu edycja 2021 (svg/jpg/txt/zip/0,21MB) (Przeczytaj plik txt zasady stosowania znaku.)

Wszyscy laureaci konkursu SLC edycji 2021 mają prawo do stosowania logotypu konkursu w celach promocyjnych. Prosimy o zamieszczanie grafiki logotypu wraz z linkiem do strony konkursu: https://geodezja.mazovia.pl/samorzadowy-lider-cyfryzacji.html oraz znacznikami alt="Logotyp konkursu SLC" title="Laureat konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji 2021"

Samorządowy Lider Cyfryzacji - laureat edycji 2020

 

SLC Edycja 2020

Logotyp konkursu edycja 2020 (svg/jpg/txt/zip/0,21MB) (Przeczytaj plik txt zasady stosowania znaku.)

Wszyscy laureaci konkursu SLC edycji 2020 mają prawo do stosowania logotypu konkursu w celach promocyjnych. Prosimy o zamieszczanie grafiki logotypu wraz z linkiem do strony konkursu: https://geodezja.mazovia.pl/samorzadowy-lider-cyfryzacji.html oraz znacznikami alt="Logotyp konkursu SLC" title="Laureat konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji 2020"

Samorządowy Lider Cyfryzacji - laureat edycji 2020

 

SLC Edycje 2017-2019

Logotyp konkursu edycja 2017-2019 (svg/jpg/txt/zip/0,15MB) (Przeczytaj plik txt zasady stosowania znaku.)

Wszyscy laureaci konkursu SLC, edycji z lat 2017-2019 mają prawo do stosowania logotypu konkursu w celach promocyjnych. Prosimy o zamieszczanie grafiki logotypu wraz z linkiem do strony konkursu: https://geodezja.mazovia.pl/samorzadowy-lider-cyfryzacji.html oraz znacznikami alt="Logotyp konkursu SLC" title="Laureat konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji"

Samorządowy Lider Cyfryzacji - laureat edycji 2020

 

EDYCJE ARCHIWALNE KONKURSU SLC

 

Samorządowy Lider Cyfryzacji SLC2021 ogłoszony!

Ostatni rok był szczególnym sprawdzianem funkcjonowania rozwiązań cyfrowych, ze względu na rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Pokazało to, jak istotną rolę w dzisiejszych czasach odgrywa komunikacja elektroniczna oraz sprawne systemy teleinformatyczne i towarzyszące im aplikacje i usługi, które pomimo niesprzyjających okoliczności, umożliwiły nam realizację zadań służbowych i potrzeb osobistych. W zeszłorocznej edycji konkursu zgłoszone Instytucje zaprezentowały wdrożenia, które wychodziły naprzeciw tym trudnym czasom, co potwierdza potrzebę promowania tego typu przedsięwzięć.

W konkursie mogą wziąć udział Instytucje (z terenu województwa mazowieckiego) spełniające kryteria opisane w regulaminie. Zapraszamy do wzięcia udziału w nowej edycji SLC 2021. Termin składania zgłoszeń upływa 12 listopada 2021 r.

Regulamin konkursu SLC edycja 2021 (pdf/0,21MB)

Formularz zgłoszenia do konkursu SLC edycja 2021 (docx/0,04MB)

Uchwała Zarządu WM w sprawie SLC edycja 2021 (pdf/0,1MB)

 

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.