Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności cyfrowej | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

WIADOMOŚCI Z MAZOWIECKIEJ GEODEZJI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2018

Wiadomości aktualne | Wiadomości archiwalne: | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |


 

12.12.2018 r. | Autor:OD/Administrator

emptyWesołych Świąt Bożego Narodzenia

"...Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty. Że jak mówi Wam wszystkim dawne, odwieczne orędzie z pierwszą na niebie gwiazdką Bóg w Waszym domu zasiędzie...". Szanowni Państwo z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu wszystkiego najlepszego!

Obraz olejny Święta Rodzina

Mistrzowie malarstwa europejskiego - Maerten de Vos - Nativity - 1577 rok (Antwerpia - Katedra Najświętszej Marii Panny).


 

27.11.2018 r. | Autor: BRSI/MJ

Współpraca impulsem rozwoju regionów

5 i 6 listopada 2018 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się kolejne z posiedzeń Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego, wspierającego prace Konwentu Marszałków Województw RP. W trakcie obrad konsultowano najskuteczniejsze narzędzia realizacji zadań samorządowych w obszarze społeczeństwa informacyjnego. Wypracowanie obszarów współpracy zarówno miedzy regionami jak i ze stroną rządową przyczyni się do wzrostu tempa rozwoju regionalnego i pozwoli na skuteczną realizację wieloletnich programów spełniających oczekiwania społeczne.

Eksperci w służbie regionom

Korzystając ze sposobności wynikającej z przejęcia przez Województwo Mazowieckie przewodnictwa w Konwencie Marszałków Województw RP, region Mazowsza zorganizował posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego (ZSI), stanowiącego roboczą grupę ekspercką wspierającą prace Konwentu. W dniach 5-6 listopada 2018 r. na obiektach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w obradach wzięło udział 30 ekspertów z 13 województw. Jako członkowie ZSI Województwo Mazowieckie reprezentowali: Pan Krzysztof Mączewski - Geodeta Województwa, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii oraz Pani Ewa Janczar - Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii. Celem spotkania było wsparcie Konwentu Marszałków Województw RP w wypracowaniu wspólnych stanowisk regionów w sprawach dotyczących postępu technologii cyfrowych i ich właściwego wykorzystania w sferach o wysokim priorytecie społecznym.

Bliżej społeczeństwa

W trakcie obrad zaprezentowane zostały tematy omawiające najpilniejsze wyzwania jakie stoją przed samorządami w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Członkowie ZSI wymieniali poglądy i omawiali doświadczenia samorządów z poszczególnych regionów. W trakcie prowadzonej debaty poszukiwano wspólnych rozwiązań i nowych narzędzi współpracy terytorialnej, a także dyskutowano o obszarach i kierunkach współdziałania samorządów ze stroną rządową. Wypracowane kierunki mają służyć zapewnieniu dynamiki zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów kraju, poprawie komfortu życia obywateli, wyrównywaniu szans obszarów słabiej rozwiniętych, a także rozwojowi dostępności społeczeństwa do informacji, danych i usług z wykorzystaniem systemów teleinformacyjnych.

To nie pierwsze spotkanie, ale może przełomowe

Konwent Marszałków Województw RP stanowi forum działań na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. Swoją działalność rozpoczął w 1999 r. Jako wsparcie merytoryczne dla prac Konwentu powołano kilka wyspecjalizowanych zespołów eksperckich, do których należy Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Listopadowe spotkanie charakteryzowało niezwykle wysokie zaangażowanie uczestników zarówno w analizę omawianych zagadnień, jak i wypracowywanie wspólnych stanowisk. Wyjątkowo liczny udział ekspertów z niemal wszystkich regionów pozwolił na szeroką wymianę doświadczeń, która zaowocuje w przyszłych działaniach
i pozwoli na podejmowanie przedsięwzięć o jeszcze skuteczniejszym oddziaływaniu na rzecz realizacji potrzeb społecznych.

Posiedzenie i co dalej?

Wyniki ustaleń z listopadowego posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego zostaną zawarte w projektach stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP. Zespół wskaże także potrzeby w zakresie rozwinięcia współpracy z właściwymi rzeczowo resortami administracji rządowej. Dokonane ustalenia stanowić będą nie tylko punkt wyjścia dla wspólnych działań regionów, ale i w swym zamierzeniu mają budować stabilne fundamenty współdziałania z krajowymi organami centralnymi, w szczególności w obliczu zmian jakie następują
we władzach samorządowych po październikowych wyborach.

Wypracowanie wspólnych rozwiązań pomoże wyjść naprzeciw wyzwaniom jakie stawia przed regionami rewolucja cyfrowa. Przyczyni się także do podniesienia komfortu życia mieszkańców w zakresie szerokiej dostępności do informacji i usług nacelowanych na zaspokajanie społecznych potrzeb.

 


 

17.10.2018 r. | Autor: JD/KPI

Prezentacja projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2

9 października 2018 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów leczniczych województwa mazowieckiego, dotyczące najważniejszych problemów ochrony zdrowia związanych z ich funkcjonowaniem, nadzorem i kierowaniem. Na spotkaniu przedstawiana była, między innymi, prezentacja dotycząca założeń i zadań planowanych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2".

Prezentacja projekt E-zdrowie dla Mazowsza 2 (pdf/2MB)

 


 

02.10.2018 r. | Autor: EA/RW

Projekt ASI - usługi cyfrowe dla Mazowsza

E-usługi, narzędzia i systemy rozwijane w projekcie ASI wspierają rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Projekt - realizowany w ramach szerokiego partnerstwa gmin i powiatów Mazowsza - umożliwia rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa mazowieckiego.

W konferencji omawiającej efekty Projektu ASI wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowiska naukowego, wykonawców, a także podmiotów i osób będących bezpośrednimi lub pośrednimi beneficjentami wdrażanych rozwiązań.

Czym jest ASI? Współpraca i korzyści

Lata 2014-2020 to trzeci okres programowania, w którym województwo mazowieckie współdziała z powiatami i gminami w wykorzystywaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego w tworzeniu zbiorów danych przestrzennych i towarzyszącej im infrastruktury technicznej. Partnerami projektu są 34 powiaty i 169 gmin województwa mazowieckiego. Projekt ASI ma istotne znaczenie dla wypracowania modelu elektronicznej administracji.

Cele Mazowsza

W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, będącego gospodarzem konferencji, spotkanie otworzył Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa, dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Przedstawił podstawowe efekty i korzyści dla regionu, uzyskane dzięki realizacji projektów cyfrowych realizowanych na Mazowszu.

Uruchomione i planowane projekty wpisują się w nadrzędne cele, jakimi kieruje się Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Kierunek - przyszłość

Prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki - prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, wskazał na postępujący dynamiczny proces rozwoju społeczeństwa informacyjnego i rodzące się wraz z tym rozwojem potrzeby. Podkreślił także rosnące znaczenie właściwego wykorzystania informacji geoprzestrzennej w rozwoju regionu, zarówno w sferach gospodarczych, społecznych, jak i w obszarach działań oraz inwestycji samorządów lokalnych. Podkreślił istotną rolę jaką odgrywa pełna zaangażowania współpraca samorządu z partnerami projektu. Prof. dr hab. Marek Niezgódka (Centrum CNT na UKSW), przedstawił możliwe kierunki wdrażania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla administracji publicznej, m.in.

Dr inż. Ewa Janczar - zastępca dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego podkreśliła, ze kluczowym elementem ASI jest udostępnienie na portalu Wrota Mazowsza 50 kolejnych usług cyfrowych.
W ramach projektu ASI będą wdrożone systemy wspierające kontakt mieszkańców Mazowsza z urzędem oraz budujące inicjatywy obywatelskie w regionie:

Istotną częścią konferencji były prezentacje Partnerów projektu, którzy zaprezentowali praktyczne wdrożenia w swoich jednostkach samorządowych (Magdalena Biernacka, Starosta Powiatu Nowodworskiego oraz Anna Gieleta i Robert Widz - Miasto Piaseczno). Podkreślili, że wypracowane rozwiązania wspierają zarządzanie i podejmowanie decyzji zarówno przez urzędników, jak i radnych.

To już działa

Już funkcjonuje zintegrowana platforma cyfrowa Wrota Mazowsza, która umożliwia realizację bardzo szerokiego zakresu e-usług. Stwarza możliwość załatwiania spraw administracyjnych przez mieszkańców, przedsiębiorców, urzędy i instytucje publiczne.
Za pośrednictwem Wrót Mazowsza użytkownicy otrzymują dostęp do prawie 800 usług zestandaryzowanych, umiejscowionych na jednym portalu oraz do szerokiego zestawu interaktywnych map tematycznych z zasobu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

- Istotą technologii informacyjnych powinno być efektywne ich wykorzystywanie w różnych obszarach życia - pracy, nauki, rozrywki i w kontaktach z administracją publiczną. Do właściwego wykorzystania dostępnych narzędzi teleinformacyjnych
i zasobów cyfrowych potrzebne są rozwinięte umiejętności cyfrowe oraz informacyjne - podkreśliła dr inż. Ewa Janczar, zastępca dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UMWM. - Czyli z jednej strony umiejętności właściwej obsługi urządzeń takich jak komputer, smartfon czy obsługi posiadanych aplikacji, a z drugiej umiejętność wyboru i oceny informacji zawartych w sieci.

Wdrażane w ramach Projektu ASI rozwiązania oprócz rozwoju dostępności usług i systemów, wspierają także rozwój kompetencji informacyjnych społeczeństwa.

- Realizacja Projektu ASI, który jest kontynuacją projektów realizowanych w perspektywie 2013-2017, podnosi standaryzację
i harmonijność rozwiązań w zakresie e-administracji Mazowsza, poprzez automatyzację znacznej części procesów realizowania usług elektronicznych zarówno po stronie Interesanta, jak i Urzędników - powiedział Krzysztof Mączewski - Geodeta Województwa Mazowieckiego, dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

Strona informacyjna projektu ASI

 


 

26.10.2018 r. | Autor: OD/Administrator

Konferencja projektu ASI

1 października 2018 r. w centrum konferencyjnym Tower Service przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, odbędzie się konferencja projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji
i geoinformacji (realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020). Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00. Wszystkich zainteresowanych tematyką i udziałem w spotkaniu zapraszamy.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym z inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa. Deklarację przystąpienia
do Projektu zgłosiło 169 gmin i 34 powiaty. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Projekt wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. - Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych
przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim.

Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy
z systemem teleinformatycznym.

W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione usługi danych przestrzennych i metadanych

Strona informacyjna projektu ASI

Agenda konferencji ASI (pdf/0,07MB)

 


 

27.08.2018 r. | Autor: EA/BR

Projekt ASI - System dziedzinowy do konsultacji społecznych

7 sierpnia 2018 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne na przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie systemu dziedzinowego do konsultacji społecznych w ramach Projektu ASI. symbol: CG.7.ZP.U.272.66.2018.AP.

Prace do realizacji w ramach zamówienia

Planowany termin otwarcia ofert - 14.09.2018 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

ASI - zamówienie na system dziedzinowy do konsultacji społecznych (otwiera nowa kartę)

 


 

27.08.2018 r. | Autor: EA/BR

Projekt ASI - podpisanie umów na cyfryzację danych

24 lipca 2018 r. zostały podpisane trzy umowy z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno-Kartograficznych Giełda S. C., ul. Kraszewskiego 21/2, 05-800 Pruszków na "Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i szczebla powiatowego w celu ich publikacji",
w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - tura IV.

Przedmiot umów obejmuje odpowiednio dla powiatu grodziskiego
(część Ia, Ib, Ic zamówienia publicznego nr CG-7.ZP.U.272.10.2018.AP)

Wartość brutto podpisanych umów wynosi łącznie 621 000,00 zł.

26 lipca 2018 r. została podpisana Umowa z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Spółka z o.o., ul. 1 Maja 13,
10-117 Olsztyn na "Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i szczebla powiatowego w celu ich publikacji", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - tura IV.

Przedmiot umowy obejmuje odpowiednio dla miasta Ostrołęki
(część VII zamówienia publicznego nr CG-7.ZP.U.272.10.2018.AP)

Wartość brutto podpisanej Umowy wynosi łącznie 612 540,00 zł.

 


 

06.08.2018 r. | Autor: KPI/JD

Projekt E-kultura czyli Regionalna Platforma Informacyjna

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych ocenila pozytywnie (pod względem formalnym i merytorycznym) projekt Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu (E-kultura) akredytowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: Regionalna Platforma Informacyjna.

Do projektu Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu przystąpiło 26 partnerów - instytucji kultury. Całkowita wartość projektu wynosi 10.649.500 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Wkład własny Województwa Mazowieckiego wynosi 2.129.900 zł. Realizacja Projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020.

Wkrótce w ramach naszego serwisu w zakładce Projekty, opublikowana zostanie, strona informacyjna projektu. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania partnerów projektu z 1 sierpnia 2018 r.

(Szczegółowe informacje dotyczące prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem ds. Koordynacji Projektów Interdyscyplinarnych Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00)

Projekt Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu (pdf/1,8MB)

Projekt E-kultura - harmonogram (pdf/2,6MB)

Zintegrowana infrastruktura teleinformatyczna dla jednostek kultury (pdf/1,8MB)

 


 

06.08.2018 r. | Autor: KPI/JD

Informatyzacja bibliotek pedagogicznych

19 czerwca 2018 r. została opublikowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych, lista projektów, ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: Informatyzacja bibliotek, w ramach której projekt Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu (E-biblioteki) jest akredytowany do realizacji.

Do projektu Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu przystąpiło sześciu partnerów, będących bibliotekami pedagogicznymi województwa mazowieckiego wraz z ich dwudziestoma pięcioma filiami. Wartość projektu wynosi 5.324.750 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Wkład własny Województwa Mazowieckiego wynosi 1.064.950 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020.

Zapraszamy do zapoznania sie z prezentacjami ze spotkania partnerów projektu, które odbyło się 18 lipca 2018 r. Wkrótce w ramach naszego serwisu w zakładce Projekty opublikowana zostanie strona informacyjna projektu.

(Szczegółowe informacje dotyczące prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem ds. Koordynacji Projektów Interdyscyplinarnych Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00)

Projekt - Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu (pdf/2MB)

Projekt E-biblioteki - harmonogram prac (pdf/4,2MB)

 


 

18.07.2018 r. | Autor: EA/BR

Projekt ASI - Kontrola i monitoring zamówienia na cyfryzację danych pzgik

13 lipca 2018 r. zostały podpisane dwie Umowy z OPEGIEKA Sp. z o. o., al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg na "Kontrolę i monitoring zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów
i usług danych przestrzennych", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - tura III"

Przedmiot umów obejmuje odpowiednio dla powiatów gostynińskiego i ostrowskiego:

Wartość brutto podpisanych umów wynosi łącznie 178 350,00 zł.

 


 

18.07.2018 r. | Autor: EA/BR

Projekt ASI - Zamówienie na System Dziedzinowy do zarządzania oświatą

26 czerwca 2018 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne na Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu dziedzinowego do zarządzania oświatą w ramach Projektu ASI. symbol: CG.7.ZP.U.272.49.2018.AP

W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace:

Planowany termin otwarcia ofert - 2.08.2018 r.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

ASI - Szczegóły zamówienia na System Dziedzinowy do zarządzania oświatą

 


 

11.07.2018 r. | Autor: OD/Administrator

Nowy termin zgłoszeń do Konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji

Informujemy o zmianie terminu składnia zgłoszeń do II edycji konkursu "Samorządowy Lider Cyfryzacji". Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 15 sierpnia 2018 roku - o dotrzymaniu terminu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego, a dla formy elektronicznej data wpływu formularza zgłoszeniowego do Departamentu CGiK. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami i wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji" (pdf/0,45MB)

Zgłoszenie do konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji" (pdf/0,35MB)

 


 

02.07.2018 r. | Autor: MSIP/KK

Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych

Szanowni Państwo, udostępniamy komplet prezentacji z seminarium pt. "Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych", które odbyło się 27 i 28 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach prac Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz środowiska naukowego. Zapraszamy do zapoznania sie z udostępnionymi materiałami.

Prezentacje z seminarium Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych (otwiera nową kartę)

 


 

25.06.2018 r. | Autor: MSIP/KK

Kierunki rozwoju Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej

27 i 28 czerwca br. w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP odbędzie się kolejne seminarium pt. "Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych". Coroczne merytoryczne spotkania członków wyżej wymienionego Zespołu Eksperckiego są właściwym forum do przedstawienia i przedyskutowania kierunków rozwoju Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej (RSIP). Wypracowane wspólnie Stanowiska generują powiązany ze sobą łańcuch synergicznych implementacji zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz środowiska naukowego. Seminarium odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w sali konferencyjnej na parterze, przy ul. Jagiellońskiej 26.

Wspólne prace nad zgodnością baz danych przestrzennych (otwierta nową kartę)

 


 

21.06.2018 r. | Autor: EA/BR

Projekt ASI - Zamówienie na cyfryzację danych pzgik

19 czerwca 2018 r. na stronie zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie: "Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - tura V".

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia. Planowany termin otwarcia ofert - 25 lipca 2018 r.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia, dostępnymi na stronie informacyjnej projektu ASI.

Strona informacyjna projektu ASI

Ogłoszenie zamówienia na cyfryzację pzgik V tura - projekt ASI (otwiera nową kartę)

 


 

21.06.2018 r. | Autor: OD/Administrator

Czarne punkty wodne na Mazowszu

W okresie od stycznia 2017 do czerwca 2018 na Mazowszu utoneło 75 osób! Wydział Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej udostepnił nowe opracowanie tematyczne, dotyczące lokalizacji wszystkich Czarnych punktów wodnych Mazowsza, które oznakowano
w latach 2009-2018. Zachecamy do zapoznania się z nową publikacją.

Czarne punkty wodne na Mazowszu 2009-2018 (jpg/1,5MB)

6 nowych miejsc oznaczonych jako Czarny punkt wodny na Mazowszu (otwiera nową kartę)

Mazowiecki System Informcji Przestrzennej

Mapy tematyczne MSIP

 


 

19.06.2018 r. | Autor: OD/Administrator

Mazowieckie przedszkola

Wydział Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej udostepnił nowe opracowanie tematyczne, dotyczące zmian w oświacie (przedszkola) w latach 2006-2010 w województwie mazowieckim. Dane do opracowania pozyskano z MSIP, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Zachecamy do zapoznania się z nową publikacją.

Oświata w latach 2006-2010 - Przedszkola (jpg/1,2MB)

Mazowiecki System Informcji Przestrzennej

Mapy tematyczne MSIP

 


 

05.06.2018 r. | Autor: RCKC/MI

Projekt E-ZDROWIE

Uchwałą nr 272/316/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 13 lutego 2018 r. Departamentowi Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii zostało powierzone utrzymanie trwałości projektu pn. E-zdrowie dla Mazowsza.

W projekcie "E-zdrowie dla Mazowsza" w mazowieckich placówkach medycznych (Partnerach Projektu) wdrożony został Szpitalny System Informatyczny SSI oraz system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej EDM, umożliwiające gromadzenie oraz wymianę danych medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi działającymi na terenie Województwa Mazowieckiego.

Funkcję Lidera projektu została powierzona Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu na podstawie Porozumienia Partnerskiego
9/ SZ-II/2014 zawartego 12 lutego 2014 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, jako Beneficjentem, a 23 podmiotami leczniczymi działającymi na terenie województwa mazowieckiego.

Celem podpisanego porozumienia było zintegrowanie działań na rzecz utworzenia i rozwoju regionalnej infrastruktury informatycznej
oraz elektronicznych usług w obszarze e-Zdrowie, umożliwiających gromadzenie oraz wymianę danych medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Projekt E-Zdrowie dla Mazowsza (otwiera nową kartę)

 


 

05.06.2018 r. | Autor: RCKC/MI

Projekt Mazowszanie

Uchwałą nr 273/316/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 13 lutego 2018 r. Departamentowi Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii zostało powierzone, utrzymanie trwałości projektu "Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie".

Na terenie województwa powstała Mazowiecka Sieć Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie" (MSSI "M@zowszanie") stanowiąca źródło informacji kulturalnej i gospodarczej oraz interaktywne i stacjonarne miejsce dostępu do e-usług, w tym edukacji dla mieszkańców regionu. Zadaniem utworzonych ośrodków jest wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz e-integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Mieszkańcy Mazowsza otrzymali możliwość korzystania bezpłatnie z szerokopasmowego dostępu do Internetu łącznie ze wsparciem merytorycznym.

W ramach realizacji projektu, utworzono portal świadczący e-usługi mazowszanie.eu oraz Sieć Centrów Kompetencji.

Zgodnie z powstałą strukturą funkcjonują:

Do najważniejszych aspektów projektu należą:

Projekt Mazowszanie (otwiera nową kartę)

 


 

30.05.2018 r. | Autor: RCKC/MI

Projekt Internet dla Mazowsza

Uchwałą nr 274/316/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 13 lutego 2018 r. Departamentowi Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii zostało powierzone utrzymanie trwałości projektu "Internet dla Mazowsza". W ramach projektu powstało 3680 km sieci światłowodowej, 42 węzły szkieletowe, 4 węzły techniczne i 308 węzłów dystrybucyjnych.

Za pośrednictwem wybudowanej sieci możliwe będzie świadczenie operatorom końcowym usług w zakresie:

Usługi na nowo wybudowanej Sieci IDM na terenie województwa mazowieckiego świadczone są przez firmę KBTO Sp. z o.o. 21 września 2015 r. w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Zarządzania Siecią IDM, którego zadaniem jest monitorowanie i sterowanie pracą całego systemu szkieletowej sieci światłowodowej. Szczegółowe informacje związane z projektem "Internet dla Mazowsza" zamieszczone zostały na stronie internetowej projektu IDM

Strona informacyjna projektu IDM (otwiera nową kartę)

 


 

28.05.2018 r. | Autor:MSIP/JL

Zapraszamy do II Edycji Konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji"

Województwo Mazowieckie ogłasza II edycję konkursu pn. "Samorządowy lider cyfryzacji" dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub spółek, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 100% udziałów (zwanych dalej jednostką).

Cyfryzacja regionu jest jednym z działań przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju
w województwie. W "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego do 2020 r." określono cztery inteligentne specjalizacje Mazowsza, czyli obszary o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego. Wśród nich za najistotniejsze dla rozwoju ekonomicznego należy wymienić inteligentne systemy zarządzania, Wśród technologii za wiodące uznano technologie informacyjno-komunikacyjne.

Ideą konkursu jest wyłonienie jednostki, której dorobek w obszarze cyfryzacji wyróżnia się na tle innych, funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych. Istone jest także ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności zgłoszonej jednostki oraz promocja działań
z obszaru cyfryzacji wśród mieszkańców.

W konkursie może wziąć udział jednostka województwa mazowieckiego, która przedstawi swoje osiągnięcia w dziedzinie:

Termin składania zgłoszeń trwa do 15 sierpnia br. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych, dostępnych w poniżej. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji" (pdf/0,45MB)

Zgłoszenie do konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji" (pdf/0,35MB)

 


 

15.05.2018 r. | Autor:BRSI/AP

Konieczność obniżenia opłat za zajęcie pasa drogowego

25 kwietnia 2018 r. Konwent Marszałków Województw RP przyjął stanowisko, w którym zwrócono uwagę na kwestię upowszechnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz konieczność zniesienia barier inwestycyjnych hamujących jego dalszy rozwój, w tym ustalenia maksymalnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na poziomie 2 zł za 1 m2 pasa drogowego. Postulowane zmiany będą miały istotne przełożenie na rozwój sieci szerokopasmowej w ramach projektu "Internet dla Mazowsza".

Stanowisko II Konwentu Marszałków Województw RP - pas drogowy (pdf/2,7MB)

 


 

4.04.2018 r. | Autor:OD/Administrator

Zmiany w oświacie - nowe mapy tematyczne MSIP

Wydział Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej udostepnił dwa nowe opracowania tematyczne, dotyczące zmian w oświacie (gimnazja) w latach 2005-2010 oraz 2011-2016 w województwie mazowieckim. Zachecamy do zapoznania się z nowymi publikacjami.

Mapy tematyczne MSIP

Mazowiecki System Informcji Przestrzennej

 


 

3.04.2018 r. | Autor:EA/BR

Spotkanie Partnerów ASI - Systemy Dziedzinowe

28 marca 2018 r. odbyło się spotkanie z Partnerami Projektu ASI w sprawie wdrożenia Systemów Dziedzinowych i publikacji e-usług. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania.

ASI- Systemy dziedzinowe i publikacja usług elektronicznych cz.1 (pdf/0,95MB)

ASI- Systemy dziedzinowe i publikacja usług elektronicznych cz.2 (pdf/1,1MB)

ASI- Zakupy sprzętu i oprogramowania (pdf/0,85MB)

Strona informacyjna projektu ASI

 


 

20.03.2018 r. | Autor:EA/IGR

GML jako uniwersalny format wymiany danych

2 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii zorganizował spotkanie na temat: "GML jako uniwersalny format wymiany danych przestrzennych oraz praktyczne aspekty walidacji plików GML baz danych przestrzennych EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG realizowanych w ramach zadania 5 "Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (projekt ASI).". Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania.

Nasz ukochany GML (pdf/0,5MB)

GML czy dane są aż tak złe? (pdf/0,35MB)

GML (pdf/3,2MB)

 


 

8.03.2018 r. | Autor:EA/BR

Projekt ASI - Zamówienie na cyfryzację danych

6 marca 2018 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie
o zamówieniu publicznym: "Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzeniu metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4.3.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - tura IV" Symbol: CG-7.ZP.U.272.10.2018.AP

Przedmiot zamówienia obejmuje cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w zakresie:

Publikację zbiorów i usług danych przestrzennych w tym opracowanie/aktualizację metadanych:

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi: 7 454 538,21 zł (wartość bez VAT).

Zamówienie zostało podzielone na 22 części: część Ia, Ib, Ic, Id, Ie - powiat grodziski; część IIa, IIb, IIc - powiat grójecki; część IIIa, IIIb, IIIc, IIId - powiat piaseczyński; część IVa, IVb, IVc - powiat pruszkowski; część Va, Vb - powiat radomski; część VIa, VIb, VIc, VId - powiat żyrardowski; część VII - miasto Ostrołęka. Wykonawcy mogą składać oferty na pięć części zamówienia. Planowany termin otwarcia ofert - 13.04.2018 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Pełna treść ogłoszenia

Strona informacyjna projektu ASI

 


 

6.03.2018 r. | Autor:EA/BR

Projekt ASI - Podpisanie umowy na wdrożenie dwóch Systemów Dziedzinowych

27 lutego 2018 r. została podpisana umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na "Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych do komunikacji z mieszkańcami oraz
do współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)".

Umowa została zawarta z firmą Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i zostanie zrealizowana w czterech etapach.

Zakres umowy obejmuje:

Wartość podpisanej umowy wynosi 3 823 973,20 zł.

Szczegółowy opis projektu ASI

 


 

6.03.2018 r. | Autor:BRSI/AP

Mazowieckie zbiory w Serwisie Dane Publiczne

W prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji serwisie Dane Publiczne na profilu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zostały opublikowane pierwsze zbiory - dotyczące danych tematycznych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) i publikowanych w MSIP danych Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz platformy regionalnej Wrota Mazowsza.

Zasoby udostępniane są za pomocą sieciowej usługi przeglądania (Web Map Service, WMS) oraz poprzez przekierowanie na poszczególne strony internetowe. Dane Publiczne to serwis, który ma za zadanie zgromadzić w jednym miejscu dane o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Serwis Dane Publiczne realizuje cel Centralnego Repozytorium Danych Publicznych, wskazanego w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Szczegółowe informacje o serwisie Dane Publiczne (otwiera nową kartę)

Serwis Dane Publiczne (otwiera nową kartę)

 


 

28.02.2018 r. | Autor:WODGIK/WN

Przerwa techniczna - msip.wrotamazowsza.pl

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami technicznymi w okresie od 28 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do danych BDOT10k publikowanych na portalu msip.wrotamazowsza.pl, udostępnianych przy pomocy usług danych przestrzennych. Za utrudnienia - przepraszamy.

Serwis mapowy Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (otwiera nową kartę)

 


 

15.02.2018 r. | Autor:PUR/RM

Analiza struktury własności 2017

Szanowni Państwo, informujemy o publikacji opracowania, analizy "Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim". Opracowanie przedstawia strukturę własności i sposobu użytkowania gruntów województwa mazowieckiego.

Analiza powstała w związku z zadaniami Marszałka Województwa określonych w art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, na podstawie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków według stanu na dzień 1 stycznia
w latach 2002 - 2017. Dane zostały przedstawione w postaci map tematycznych i wykresów ilustrujących omawianą tematykę.

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2017 r. (pdf/6,5MB)

Archiwalne analizy struktury własności z lat 2005-2016

 


 

14.02.2018 r. | Autor:BRSI/AP

Mazowsze inwestuje w kosmiczne startup'y

5 lutego 2018 r. konsorcjum w skład którego wchodzi Województwo Mazowieckie złożyło do Agencji Rozwoju Przemysłu wniosek
o dofinansowanie w ramach programu Europejskiej Agencji Kosmicznej - Bussines Incubation Centers (ESA-BIC). Celem ESA BIC jest wspieranie przedsiębiorstw z branży kosmicznej na wczesnych etapach ich rozwoju, a także zapewnienie wsparcia w postaci doradztwa
o charakterze biznesowym i technologicznym w różnych segmentach branży kosmicznej. Inkubatory funkcjonujące w Europie współpracują z ośrodkami naukowo-badawczymi, a także potencjalnymi instytucjami, które mogą finansować rozwój przedsiębiorstw.

Utworzenie polskiego inkubatora ESA BIC zostało przewidziane w projekcie "Polskiej strategii kosmicznej" (obecnie prowadzone są konsultacje społeczne dokumentu), jako planowany kierunek interwencji, w ramach Celu szczegółowego nr 4 "Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce".

Utworzenie inkubatora biznesowego ESA zostało zdefiniowane również jako wskaźnik przewidziany do realizacji do 2020 r. w ramach
ww. projektu strategii. W skład konsorcjum poza Mazowszem wchodzą również przedstawiciele środowisk biznesowych, naukowo
- badawczych i administracji samorządowej. W przypadku skutecznej aplikacji nabór i inkubacja start-upów rozpoczęłaby się w roku 2019 r. Podkreślić należy, że inicjatywa ta skierowana jest do szeroko pojętego sektora technologii kosmicznych w tym szczególnie istotnego obszaru jakim jest teledetekcja w oparciu o zobrazowania satelitarne, w gospodarce przestrzennej, zarządzaniu kryzysowym, gospodarce wodnej, ochronie środowiska i rolnictwie precyzyjnym.

ESA BIC Poland - udostępnienie dokumentów aplikacyjnych (otwiera nową kartę)

Regiony wykorzystujące technologie kosmiczne - NEREUS

 


 

 30.01.2018 r. | Autor:EA/RW

Zamówienie na system dziedzinowy do zarządzania oświatą - projekt ASI

17 stycznia 2018 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie
na zamówienie publiczne na Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie systemu dziedzinowego do zarządzania oświatą w ramach Projektu ASI. Symbol: CG.ZP.U.272.3.2018.AP

W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace:

Planowany termin otwarcia ofert - 27.02.2018 r.

Szczegółowa informacja o zamówieniu na system (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna projektu ASI

 


 

30.01.2018 r. | Autor:EA/RW

Zamówienie na cyfryzację danych pzgik - projekt ASI

11 grudnia 2017 r. zostały ogłoszone wyniki postępowania nr CG-R-II.ZP.U.272.54.2017.AP na Kontrolę i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych - tura II, w ramach Projektu ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla powiatów: płockiego, płońskiego, pułtuskiego. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 482 tys. zł.

W wyniku ww. postępowania procedowane jest podpisanie umów z Wykonawcami dla części dotyczącej powiatów: płońskiego i pułtuskiego o wartości 384 tys. zł. W części dotyczącej powiatu płockiego nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego, ogłoszonego w bazie konkurencyjności oraz na stronie www. mazovia.pl. W wyniku zapytania ofertowego, w dniu 24 stycznia 2018 r. wpłynęły 3 oferty. Trwa proces oceny ofert i wyłonienia najkorzystniejszej.

24 stycznia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zamówienia publicznego: Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych - tura III, w ramach Projektu ASI.

Informacja z otwarcia ofert (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna projektu ASI

 


 

09.01.2018 r. | Autor:EA/BR

Zamówienie publiczne na cyfryzację danych - projekt ASI

18 grudnia 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie
o zamówieniu publicznym: "Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - tura III" Symbol: CG-7.ZP.U.272.60.2017.AR

W ramach zamówienia planowane są do realizacji prace geodezyjne odpowiednio dla poszczególnych powiatów:

Cyfryzacja danych pzgik szczebla powiatowego w zakresie:

Publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych w tym opracowanie/aktualizacja metadanych:

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi: 2 800 464,23 zł (wartość bez VAT).

Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia. Planowany termin otwarcia ofert - 24.01.2018 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Opis Projektu ASI

Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe (otwiera nową kartę)

 


 

01.01.2018 r. | Autor:OD/Administrator.

Nowy Rok 2018

Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.