Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności cyfrowej | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

WIADOMOŚCI Z MAZOWIECKIEJ GEODEZJI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

AKTUALNE WYDARZENIA, WIADOMOŚCI Z MAZOWIECKIEJ GEODEZJI

Wiadomości archiwalne: | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |


 

13.07.2020 r. | Autor:PUR/RM

Analiza struktury własności 2019 i 2020

Szanowni Państwo, informujemy o publikacji analizy "Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim", opracowań obejmujących lata 2019 oraz 2020. Analiza powstała w związku z zadaniami Marszałka Województwa określonych w art. 7c ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków według stanu z 1 stycznia w latach 2002 - 2018. Dane zostały przedstawione w postaci map tematycznych i wykresów ilustrujących omawianą tematykę.

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2020 r. (pdf/11,45MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2019 r. (pdf/11,35MB)

Archiwalne analizy struktury własności z lat 2005-2020

 


 

06.07.2020 r. | EAIPI/PK

System MBP w ramach "Informatyzacji bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"

Opublikowano ogłoszenie na zamówienie publiczne na Zaprojektowanie i budowę "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych", tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www dla poszczególnych bibliotek i ich filii oraz przygotowaniem i zasileniem treścią utworzonych stron, szkoleniami oraz asystą techniczną, w ramach projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Prace przewidziane do realizacji w ramach zamówienia

Ogłoszenie - Projekt i budowa "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych" (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna Projektu E-Biblioteki

 


 

30.06.2020 r. | OD/Administrator

Po co mi dziś papierowa mapa?

W dobie różnych zagrożeń, jakie niesie dzisiejsza rzeczywistość nie trudno wyobrazić sobie świat bez prądu. Gwałtowne zjawiska pogodowe, blackout'y, ataki hakerskie, konflikty zbrojne, broń magnetyczna, systemy zakłócania fal radiowych, pandemie lub zwykły brak zasięgu sieci, wszystko to w jednej chwili może sprawić, że nasze telefony, GPS-y i komputery nagle przestaną działać, pozbawiając nas informacji przestrzennej. Co wtedy?

Papierowa mapa topograficzna Mazowsza w skali 1:10 000

 


 

27.05.2020 r. | BRSI/AP

Hotspoty przy wsparciu środków unijnych

3-4 czerwca zostanie otwarte czwarte i ostatnie zaproszenie do składania wniosków na dofinansowanie instalacji hotspotów Wi-Fi w miejscach użyteczności publicznej w ramach inicjatywy WiFi4EU. Komisja Europejska postanowiła przedłużyć także czas instalacji beneficjentom WIFi4EU, aby umożliwić każdej zainteresowanej gminie ukończenie swoich projektów.

Ostatni nabór wniosków

Komisja Europejska uruchamia czwarty nabór wniosków w ramach programu WiFi4EU. Program daje możliwość uzyskania przez samorządy gminne dotacji na pokrycie kosztów budowy punktów bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu w przestrzeniach publicznych takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea. Program WiFi4EU stwarza warunki do popularyzacji rozwiązań sprzyjających rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Europie i zapewnienia mieszkańcom gmin oraz turystom równego dostępu do Internetu. Budowa otwartych punktów dostępowych WiFi zapobiega wykluczeniu cyfrowemu, a także przekształca przestrzenie publiczne w ośrodki życia społecznego. Za pomocą hotspotów organy administracji publicznej będą miały także możliwość skutecznej promocji lokalnych usług cyfrowych m.in. w zakresie e-administracji, e-zdrowia czy e-turystyki.

Wsparcie w okresie kryzysu

W związku z kryzysem koronawirusa dotykającym gminy i regiony w całej Europie, Komisja Europejska przedłużyła także czas instalacji punktów dostępowych WiFi4EU w ramach zaproszenia nr 1, 2 i 3, aby umożliwić każdej zainteresowanej gminie ukończenie swoich projektów. Początkowy 18 miesięczny okres wdrożenia przyznany na sfinalizowanie instalacji został przedłużony o 8 miesięcy.

Otwierany nabór wniosków będzie już ostatnim. Z tego względu zachęcamy do udziału w ww. inicjatywie wszystkie gminy województwa mazowieckiego, które nie miały jeszcze możliwości skorzystania z zaprogramowanego wsparcia. W inicjatywę zaangażował się także Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik, kierując bezpośrednią informację do wszystkich samorządów gminnych województwa mazowieckiego.

Informacje o programie WiFi4EU (Otwiera nową kartę)

 


 

11.05.2020 r. | OD/Administrator

Mapa koronawirusa COVID19 na Mazowszu

W związku z epidemią COVID19 Departament Cyfryzacji Geodezji i Kartografii - Wydział MSIP (Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej), opracował i uruchomił interaktywną mapę sytuacji epidemiologicznej na Mazowszu. Mapa jest codziennie aktualizowana na podstawie danych publikowanych przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

Mapa zawiera informację o ilości zachorowań, wyzdrowień i zgonów w poszczególnych mazowieckich powiatach. Oprócz tych danych na mapie znajdziemy lokalizację: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, szpitali zakaźnych, szpitali zakaźnych - przekształconych, szpitali z odziałem zakaźnym, szpitali z odziałem zakaźnym - przekształconym, izolatoriów, służb ratowniczych - policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, żandarmerii wojskowej.

Mapa koronawirusa COVID19 na Mazowszu (otwiera nową kartę)

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

Portal mapowy Mazowsza (otwiera nową kartę)

 


 

21.04.2020 r. | BRSI/AP

Raport z konsultacji społecznych SRSI Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030

14 lutego 2020 r. zakończyły się konsultacje, które były jednym z etapów prac nad przygotowaniem treści Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030.

Konsultacje miały charakter otwarty, tj. możliwość składania uwag do projektu miały osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz pozostałe środowiska zainteresowane rozwojem cyfryzacji i umiejętności komunikacyjnych.

Uwagi do projektu Strategii można było składać elektronicznie za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, pisemnie lub też bezpośrednio na spotkaniach konsultacyjnych. Zgłoszono ponad sto uwag, głównie rozwijających treść form działań proponowanych w Strategii, z których większość została uwzględniona.

Przebieg konsultacji oraz ich efekty zastały opisane w raporcie stanowiącym załącznik do niniejszej informacji, do którego lektury zachęcamy.

Raport z konsultacji społecznych SRSI (pdf/2MB)

 


 

02.02.2020 r. | PUR/RM

Wsparcie ekologicznej produkcji rolnej na Mazowszu

19 lutego 2020 roku, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie gościł przedstawicieli Instytucji naukowo-badawczych, w tym: Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
oraz przedstawicieli Gminy Błędów i Klastra "Polska Natura".

Spotkanie związane było z możliwością podjęcia współpracy przy wykonaniu badań i analiz zmierzających do określania stopnia skażenia gleb
w województwie mazowieckim, na przykładzie Gminy Błędów w powiecie grójeckim, z możliwością jej rozszerzenia o identyfikację i opracowanie metod neutralizacji czynników, które mają negatywny wpływ na obniżenie jakości plonów oraz niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej.

Gmina Błędów wchodzi w skład największego obszarowo, jak również pod względem wielkości produkcji, sadu Europy działającego jako monokultura sadownicza. Produkcja owoców i warzyw stanowi główne źródło utrzymania społeczności w tym regionie południowego Mazowsza.

Założony w 2016 roku, Klaster "Polska Natura" grupuje sadowników, grupy producentów rolnych, dostawców nawozów i środków ochrony roślin oraz dystrybutorów, którzy podjęli działania zmierzające do wyprodukowania owoców i warzyw o najwyższej klasie jakości, bez pozostałości chemicznych środków ochrony roślin.

Mimo coraz częściej pojawiających się inicjatyw, nastawionych na produkcję ekologiczną, nadal znaczna cześć producentów owoców stosuje konwencjonalne metody produkcji z wykorzystaniem środków chemicznych. Powoduje to, przy dość istotnym rozdrobnieniu gruntów rolnych
w województwie mazowieckim, że produkcja rolna z zachowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego jest znacznie utrudniona.

W celu poprawy tego stanu rzeczy, konieczne jest współdziałanie nauki z grupami producentów rolnych i gospodarstwami indywidualnymi,
z aktywnym udziałem samorządów i władz państwowych, do upowszechnienia w Polsce produkcji rolnej z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Występujące, nie tylko w tym regionie skażenie gleb, pochodzące przede wszystkim z substancji stosowanych w rolnictwie (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin), powoduje zahamowanie obiegu składników mineralnych i organicznych oraz zmianę ich właściwości biochemicznych, zanieczyszczenia gleb mogą ulegać depozycji do środowiska wodnego na skutek wymywania szkodliwych substancji, powodują tym samym zanieczyszczenie wód.

W celu właściwego rozpoznania zagadnienia, a przede wszystkim określenia skali problemu Departament, zaprosił do udziału w ewentualnym przedsięwzięciu Instytucje naukowo-badawcze posiadające odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie badania gleb, monitorowania środowiska, rozwoju nowoczesnego rolnictwa oraz bogatą infrastrukturę analityczno-badawczą i nieprzebrane ilości danych. Wszystko to, połączone z posiadanym przez Departament doświadczeniem w realizacji wielu przedsięwzięć w obszarze usług cyfrowych i niezbędną wiedzą związaną z opracowaniem najnowszych inteligentnych rozwiązań cyfrowych, dobrze wróży przyszłej współpracy.

Na spotkaniu wspólnie zastanawiano się nad kształtem przyszłej współpracy i najwłaściwszą metodą badawczą, uwzgledniającą nowoczesne technologie i urządzenia, których zastosowanie pozwoli uzyskać, w możliwie najkrótszym czasie najlepsze wyniki, wpływające z pożytkiem na działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego oraz ochronę środowiska naturalnego Mazowsza, a co najważniejsze na zdrowie mieszkańców.

Mimo, że jest wiele podobnych działań badawczych, to do tej pory nie wypracowano gotowych rozwiązań i metod efektywnego badania gleb
i środowiska przyrodniczego. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że przedsięwzięcie powinno mieć charakter projektu badawczego, zmierzającego przygotowania rozwiązań dla obszaru całego województwa.

Będzie to bardzo trudne przedsięwzięcie, które musi łączyć i godzić dążenia wielu podmiotów, również producentów pestycydów, ale jedynie wsparcie innowacyjnych technologii i organizacji produkcji, daje szansę na rozwój nie tylko sadownictwa, ale i dużej części rolnictwa Mazowsza,
a przede wszystkim pozwoli skutecznie przeciwdziałać obniżaniu opłacalności oraz podnieść jakość i konkurencyjność produktów rolnych.

 


 

11.02.2020 r. | BRSI/AP

Ostatnie dni konsultacji narzędzi cyfrowych podnoszących jakość życia na Mazowszu

Dobiega końca kolejny etap opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2020-2030. Aktywność społeczności Mazowsza owocuje nowymi rozwiązaniami, które zostaną uwzględnione w regionalnym dokumencie przygotowywanym z myślą o Mieszkańcach i przedsiębiorstwach. Konsultacje nad projektem potrwają jeszcze do 14 lutego 2020 r. To doskonała okazja do wyrażenie własnych potrzeb i oczekiwań związanych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i Internetu
dla podnoszenia jakości życia w województwie mazowieckim.

Blisko, coraz bliżej

W piątek 7 lutego 2020 r. pomyślnie zakończyliśmy główny etap konsultacji projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 (dalej SRSI WM), składający się z 6 bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Od 2 grudnia 2019 r. do 7 lutego 2020 r. pojawiliśmy się z naszym projektem kolejno w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce, Ciechanowie oraz Warszawie, tak aby ułatwić udział w spotkaniach osobom zainteresowanym z całego województwa. Mieliśmy przyjemność wysłuchać głosów i poznać pomysły przedstawicieli różnych środowisk, organizacji i instytucji. Dzięki tak szerokiemu spojrzeniu, opracowując SRSI WM, podejmujemy próby uwzględnienia w niej potrzeb całej społeczności Mazowsza.

Wspaniała aktywność

Dzięki Państwa udziałowi nie zabrakło na spotkaniach wymiany cennych informacji, przełomowych pomysłów, wsparcia dla promowanych przez nas idei. Nie zabrakło także głosów krytycznych i mobilizujących. Za wszystkie dziękujemy i zachęcamy do czynnego uczestniczenia w dalszych planach i działaniach Samorządu Województwa Mazowieckiego, w szczególności w zakresie wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W trakcie przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych, za sprawą wysokiej aktywności przybyłych gości, udało nam się wypracować blisko osiemdziesiąt nowych propozycji projektowych. Wszystkie dokładnie przeanalizujemy i będziemy dążyć do ich uwzględnienia przy realizacji zbiorów koordynowanych działań SRSI WM, w zakresie dostosowanym do potrzeb społecznych i na ich podstawie wyznaczonych celów strategii.

Jest jeszcze czas

Konsultacje nad dokumentem potrwają do 14 lutego 2020 r. W tym terminie będziemy zbierać wszystkie uwagi, spostrzeżenia i opinie
do SRSI WM, tak aby ostateczny kształt dokumentu stanowił jak najpełniejszy zbiór celów i działań istotnych dla całej naszej wspólnoty. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego formularza internetowego - ankiety dostępnej na stronie internetowej geodezja.mazovia.pl, na formularzu zgłaszania uwag na adres e-mail: geodezja(at)mazovia.pl, lub pisemnie na adres Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa. Przy tej okazji serdecznie zachęcamy osoby, które jeszcze nie skorzystały z okazji zapoznania się z przygotowanym projektem SRSI WM oraz tych, którzy to zrobili, ale powstrzymali się od wyrażenia opinii na jego temat, aby znaleźli kilka chwil na wyrażenie własnych potrzeb i oczekiwań związanych z rozwojem narzędzi cyfrowych
i Internetu, służących podnoszeniu jakości naszego życia i rozwojowi wspólnoty, gminy, powiatu, województwa, kraju.

Zachęcamy do budowy i rozwoju własnych postaw obywatelskich, gwarantujących możliwość współdecydowania o sposobie realizacji zadań dedykowanych społeczności Mazowsza i rozwojowi gospodarczemu naszego regionu.

Strategiczne konsultacje

 


 

10.02.2020 r. | CDP/EW

Projekt ASI - Zamówienia publiczne na cyfryzację danych pzgik

W wyniku rozstrzygniętych zamówień publicznych, podpisano trójstronne umowy (Województwo Mazowieckie, Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), Wykonawcy). Umowy dotyczą zamówień na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza
dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla Powiatów: Radomskiego - tura VI oraz Grodziskiego, Grójeckiego, Przysuskiego, Pułtuskiego i Miasta Ostrołęki - tura VII.

Szczegółowa informacja o wyłonionych wykonawcach i umowach

 

03.02.2020 r. | WODGIK/EŚ

UWAGA! WODGiK będzie nieczynny

Szanowni Państwo informujemy, że w okresie 5-7 lutego 2020 r. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będzie nieczynny. Wnioski o udostępnienie materiałów można składać w sekretariacie departamentu - pokój 210 lub drogą elektroniczną.
Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

03.02.2020 r. | BRSI/MJ

Konsultacje projektu SRSI Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 - Warszawa

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030, które odbędzie się 7 lutego 2020 r.
w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, którego celem jest zebranie opinii oraz propozycji mieszkańców i zainteresowanych środowisk Mazowsza na temat projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030. Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2020 r. w godzinach 11:00 - 14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w sali konferencyjnej na parterze (decyduje kolejność zgłoszeń).

Jak można wziąć udział w konsultacjach w Warszawie?

Strategiczne konsultacje - opis

 


 

20.01.2020 r. | BRSI/MJ

SRSI Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 - konsultacje - Ciechanów

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030, które odbędzie się 28 stycznia 2020 r.
w Ciechanowie.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, którego celem jest zebranie opinii oraz propozycji mieszkańców i zainteresowanych środowisk Mazowsza na temat projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030. Spotkanie w Ciechanowie odbędzie się 28 stycznia 2020 r. w godzinach 11:00 - 14:00 na sali konferencyjnej w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Mleczarskiej 27 (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń).

Jak można wziąć udział w konsultacjach w Ciechanowie?

Strategiczne konsultacje - opis

 


 

07.01.2020 r. | BRSI/MJ

SRSI Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 - konsultacje - Ostrołęka

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030, które odbędzie się 17 stycznia 2020 r.
w Ostrołęce.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, którego celem jest zebranie opinii oraz propozycji mieszkańców i zainteresowanych środowisk Mazowsza na temat projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030. Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2020 r. w godzinach 11:00 - 14:00 w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Piłsudskiego 38, na sali konferencyjnej nr 105 na I piętrze (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń).

Jak można wziąć udział w konsultacjach w Ostrołęce?

Strategiczne konsultacje - opis

 


 

01.01.2020 r. | Autor:OD/Administrator.

Nowy Rok 2020

Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.