Pomiń menu | Polityka prywatności | Informacje o dostępności | Mapa serwisu

WIADOMOŚCI Z MAZOWIECKIEJ GEODEZJI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

AKTUALNE WYDARZENIA, WIADOMOŚCI Z MAZOWIECKIEJ GEODEZJI

Wiadomości archiwalne: | 2018 | 2017 | 2016 |


 

05.03.2019 r. | Autor:OD/Administrator

Katalog map Mazowsza - aktualizacja

Informujemy o publikacji aktualizacji CGIK.KM.02/19 do Katalogu map Mazowsza 2019. Nowe wydanie zawiera uaktualnienie danych dotyczących Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10 000 (BDOT10K), ortofotomapy lotniczej w skali 1:5 000 oraz udostępnia plik wniosku o dane w nowym formacie.

Katalog map Mazowsza - 2019 (pdf-1,65MB) (otwiera nową kartę)


 

26.02.2019 r. | Autor:EA/BR

Analiza wdrożenie i modyfikacja Systemu Dziedzinowego

14 lutego 2019 r. została zawarta Umowa z firmą SoftFin Sp. z o.o. na przeprowadzenie analizy, wdrożenie oraz modyfikację Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych, który zostanie stworzony na podstawie platformy wDialogu zrealizowanej przez Konsorcjum
W Dialogu reprezentowane przez Uniwersytet Warszawski.

Przedmiot Umowy

Wartość brutto zawartej Umowy to 983 000,00 zł, a termin jej realizacji to 31 grudnia 2019 r.


 

30.01.2019 r. | Autor:SPUR/RM

Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych rozstrzygniety

Rozstrzygnięcie XLII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych - III miejsce dla pracowników wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych
w Ostrołęce.

W rozstrzygniętym XLII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych, organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich, zespół geodetów Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce
w składzie: Pan Krzysztof Parzych, Pani Kinga Boruch oraz Pan Paweł Zajkowski, zajął III miejsce za założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Sabnie, gmina Sabnie, powiat sokołowski.

Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród Laureatom Konkursu odbyło się podczas Seminarium podsumowującego XLII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych, które zostało zorganizowane przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 10-11 stycznia 2019 roku. W uroczystości wzięli udział m.in. Geodeta Województwa, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UMWM w Warszawie Pan Krzysztof Mączewski oraz Dyrektor Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce Pan Edward Głażewski.

Celem przedmiotowego, cyklicznie organizowanego, Konkursu jest propagowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa związanych m.in. z tworzeniem korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń i melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Ponadto Konkurs powinien przyczynić się do systematycznego doskonalenia jakości wykonawstwa prac scaleniowych pod względem gospodarczym, technicznym i organizacyjnym, w tym promowania dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń zdobytych podczas realizacji scaleń gruntów finansowanych ze środków wspólnotowych.

Obiekt Sabnie został przewidziany do realizacji w ramach działania "Inwestycje w środki trwale", poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 10 628 659 zł, w tym wartość prac scaleniowych 2 740 802 zł, a zagospodarowania poscaleniowego 7 887 857 zł.

Postępowanie scaleniowe obiektu zostało wszczęte przez Starostę Przysuskiego Postanowieniem Nr GK.661.17.2015/4 z dnia 2 września 2015 roku na wniosek właścicieli gospodarstw rolnych posiadających większość gruntów na projektowanym obszarze scalenia (62%). Powierzchnia obiektu, obejmującego całość gruntów wsi Sabnie i Stasin oraz cześć gruntów wsi Grodzisk wynosi 1 012,9275 ha i składa się 1 478 działek ewidencyjnych. Na terenie obiektu funkcjonuje 304 gospodarstwa rolne o średniej powierzchni 3,08 ha. Przeciętne gospodarstwo rolne składa się z 4,3 działek ewidencyjnych o średniej powierzchni 0,71 ha Na obszarze scalenia występuje 108 działek bez dostępu do drogi publicznej.

Obiekt scaleniowy ma charakter rolniczy. Dominuje tu uprawa zbóż oraz produkcja mleka, hodowla trzody chlewnej i bydła. Z uwagi na fakt, że rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania dla mieszkańców, a rolnicy mają możliwość sprzedaży płodów rolnych do okolicznych zakładów przemysłowych zajmujących się przetwórstwem i produkcją żywności, scalenie pozwoli na zwiększenie potencjału oraz dochodowości produkcji rolnej przy zachowaniu środowiska naturalnego, poprzez poprawę funkcjonalności poszczególnych działek.

W ramach prac scaleniowych planuje się tworzenie silnych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych. Dzięki temu nie przewiduje się zakłócenia równowagi przyrodniczej i zmniejszenia bioróżnorodności środowiska, nie wystąpi zjawisko masowej likwidacji miedz na granicach działek, które na terenach wykorzystywanych rolniczo stanowią enklawę naturalną dla flory i fauny. Proces scalenia gruntów umożliwi regulację granic działek ewidencyjnych, dostosowując je do kształtu dogodnego do uprawy mechanicznej, lokalizując je w bliskiej odległości
od siedliska. Regulacja ta będzie dostosowana do istniejących elementów środowiska: rzek, rowów melioracyjnych, dróg, skarp.
Ponadto w ramach zagospodarowania poscaleniowego planuje się budowę i przebudowę dróg o łącznej długości 14 790 m.

Dyplom 3 miejsce w konkursie Jakości Prac Scaleniowych (pdf/0.45MB) (otwiera nowa kartę)


 

28.01.2019 r. | Autor:OD/Administrator

Katalog map Mazowsza - WODGIK

Informujemy o publikacji Katalogu map Mazowsza 2019. Opracowanie jest zestawieniem wszystkich materiałów udostępnianych przez wydział WODGIK - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Katalog zawiera dokładne opisy i graficzne przykłady baz danych, map fotograficznych, map tematycznych i specjalnych, będących częścią mazowieckiego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące samego procesu udostepnienia. Zapraszamy do zapoznania się
z katalogiem oraz korzystanie z materiałów wzgik.

Katalog map Mazowsza - 2019 (pdf-1,65MB) (otwiera nową kartę)


 

09.01.2019 r. | Autor:BRSI/ZM

Projekt ASI z szansą w konkursie WSIS 2019

Projekt ASI - "Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w Zakresie
e-Administracji i Geoinformacji" ma szansę na Nagrodę Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego 2019 (World Summit on the Information Society Prizes 2019 - WSIS Prizes 2019).

Grafika WSIS 2019 z nazwą i logo konkursu

Projekt ASI realizowany przez Województwo Mazowieckie w szerokim partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w regionie został zgłoszony do prestiżowego konkursu WSIS Prizes 2019, którego celem jest wyłonienie najlepszych światowych projektów w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Nagrody przyznawane są w 18 kategoriach za realizację przedsięwzięć wdrażających postanowienia Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) oraz cele zrównoważonego rozwoju określone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ do roku 2030. Projekt został zgłoszony pod nazwą "Activation of the Information Society".

Zachęcamy wszystkich do udziału w głosowaniu na nasz projekt oraz przekazywania informacji o tej inicjatywie. Przed oddaniem głosu prosimy o przeczytanie instrukcji głosowania. Projekt Województwa Mazowieckiego "Activation of the Information Society" został nominowany w ramach 1 kategorii (Category 1 - AL C1. The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development). Aby oddać ważny głos na nasz projekt, należy również wybrać po jednym projekcie w każdej z pozostałych 17-stu kategorii.

Instrukcja głosowania w konkursie WSIS (pdf/1,28MB) (otwiera nową kartę)

Strona konkursu WSIS Prizes 2019 (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna projektu ASI


 

02.01.2019 r. | Autor:OD/Administrator.

Nowy cennik map

Szanowni Państwo, informujemy o publikacji nowego cennika na materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nowy cennik obowiazuje od 1 stycznia 2019 roku.

Cennik opłat za udostępnienie materiałów wzgik (pdf/0,5MB)

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


 

02.01.2019 r. | Autor:OD/Administrator.

Analiza struktury własności 2018

Szanowni Państwo, informujemy o publikacji opracowania, analizy "Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim". Analiza powstała w związku z zadaniami Marszałka Województwa określonych w art. 7c ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków według stanu z 1 stycznia w latach 2002 - 2018. Dane zostały przedstawione w postaci map tematycznych i wykresów ilustrujących omawianą tematykę.

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2018 r. (pdf/11MB)

Archiwalne analizy struktury własności z lat 2005-2017


 

01.01.2019 r. | Autor:OD/Administrator.

Nowy Rok 2019

Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.